01:39 ICTThứ Bảy, 02/03/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Vai trò và nhiệm vụ của thanh niên trong công tác tham gia xây dựng Đảng
Thứ Sáu, ngày 01/10/2021

Trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của đoàn viên, thanh niên, coi đây là lực lượng xung kích, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không phần lớn phụ thuộc vào lực lượng đoàn viên, thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò đó quan trọng đó, những năm qua, tổ chức Đoàn trong Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin luôn coi xây dựng tổ chức Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trước một bước. Vì vậy Đoàn Thanh niên Viện tập trung đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng bộ Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ.

Lực lượng đoàn viên thanh niên đang nỗ lực xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng bộ Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ

Để giúp ĐVTN hiểu rõ về Đảng, tự giác phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TN Viện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN. Bên cạnh các phương thức giáo dục truyền thống, tổ chức Đoàn đã tích cực nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình, hình thức mới, sáng tạo để tăng tính hấp dẫn và hiệu quả tuyên truyền, giáo dục đối với ĐVTN.

Bình quân mỗi năm, mỗi chi đoàn giới thiệu cho các chi bộ Đảng khoảng 2-3 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng. Có được kết quả này, ngoài công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN, các cấp bộ Đoàn còn đặc biệt quan tâm triển khai các phong trào, các chương trình nhằm tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, phấn đấu. Các cán bộ Đoàn xác định việc đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên là nền tảng để giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Để phát huy vai trò quan trọng của tổ chức đoàn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, Đoàn Thanh niên Viện tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức của các cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; coi đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của đoàn thanh niên. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Để làm được điều đó, cần phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở. Hoàn thiện quy trình và các tiêu chuẩn cụ thể để lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Thứ ba, tăng cường vận động ĐVTN tham gia đóng góp ý kiến, gửi tham luận về tổng kết Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, đề xuất các chủ trương, chính sách đối với thanh niên phù hợp với thực tiễn đất nước và hội nhập quốc tế.

Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền như: tổ chức hoạt động tìm hiểu Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ trường, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, về Tháng Thanh niên; tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia bảo vệ Đảng, trước hết là bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, đấu tranh chống lại những luận điểm xuyên tạc, chống phá Đảng của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng, đưa việc tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên trong toàn đoàn.

Thứ năm, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp bộ đoàn cần phát huy tinh thần thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và triển khai tốt 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù. Tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả 2 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập và làm việc” và “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm của Đoàn TN Viện Cơ khí Năng lượng và mỏ. Vì vậy, mỗi cán bộ, đoàn viên, cần phát huy tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trở thành người đảng viên là hành động thiết thực để góp phần tham gia xây dựng Đảng bộ Viện thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra.

Các đơn vị thành viên