07:25 ICTChủ nhật, 21/07/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Than Đèo Nai hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm kỳ 2025-2030
Thứ Hai, ngày 20/02/2023

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ Than Quảng Ninh (TQN), ngày 16/02/2023, Đảng ủy Công ty CP Than Đèo Nai đã tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ Than Đèo Nai hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo,  quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm kỳ 2025-2030

Quang cảnh tại hội nghị

Theo đó, Đảng bộ Công ty đã căn cứ kế hoạch số 58-KH/ĐU, ngày 17/3/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy TQN về triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; Công văn số 1141-CV/ĐU ngày 06/01/2023 của Đảng ủy TQN về rà soát đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023 và căn cứ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Công ty trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện, đảm bảo sự liên thông quy hoạch của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện theo phương châm “động” và “mở” nhằm xây dựng quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn giỏi đáp ứng kịp thời yêu cầu về công tác cán bộ tại đơn vị.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Đồng thời, gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, đảm bảo đồng bộ với các chủ trương, quy định của Đảng về bố trí cán bộ; đảm bảo chỉ quy hoạch chức danh cao hơn, không quy hoạch chức danh đang đảm nhiệm; Xây dựng Quy hoạch cán bộ đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi và gắn với xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ theo chức danh quy hoạch.

Đảng bộ Than Đèo Nai hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo,  quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm kỳ 2025-2030

Hội nghị diễn ra đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nguyên tắc chung, đảm bảo nội dung, quy trình

Hội nghị diễn ra đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nguyên tắc chung, nội dung, quy trình, tiến độ để báo cáo Đảng ủy Than Quảng Ninh đúng thời gian quy định.

Các đơn vị thành viên