21:38 ICTThứ Ba, 25/06/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty CP Than Hà Tu tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
Thứ Ba, ngày 10/05/2022

Vừa qua, Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Dự đại hội có 24 cổ đông và người ủy quyền sở hữu 16.315.496 cổ phần, chiếm 66,4067% số cổ phần có quyền biểu quyết. Ông Trần Thế Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ tọa đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Than Hà Tu đã tập trung thảo luận và tiến hành biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao thông qua 11 nội dung, gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người liên quan năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021, đề xuất tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2021; Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022; Tờ trình về giới thiệu nhân sự ứng cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027; Thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử.

Công ty CP Than Hà Tu tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội

Các cổ đông ghi nhận kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2021, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, song HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã quản lý, điều hành Công ty đạt được kết quả tốt, với doanh thu 3.592.045 tỷ đồng, đạt 104,6% KH; Thu nhập bình quân 11.954 nghìn đồng/tháng, đạt 125,52% KH; Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ: 12%, đạt 171,42%  so với kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty CP Than Hà Tu tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã bầu 05 Thành viên HĐQT, 03 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027. Tại Đại hội, các Thành viên HĐQT đã thống nhất bầu Ông Trần Thế Thành - Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, bầu bà Nguyễn Thị Lương Anh - Người đại diện của TKV tại Công ty tiếp tục giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Than Hà Tu đã thành công tốt đẹp, thể hiện niềm tin và sự ủng hộ của các cổ đông đối với kế hoạch SXKD năm 2022 cùng năng lực điều hành của Ban lãnh đạo Công ty. Trên tinh thần nghiêm túc, phát huy trí tuệ, tập trung đóng góp ý kiến xây dựng, các cổ đông đã nhất trí 100% thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Các đơn vị thành viên