23:10 ICTThứ Ba, 25/06/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
MDC: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đăng ký mua 1.111.771 CP
Thứ Tư, ngày 20/11/2019

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.111.771 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- Mã chứng khoán: MDC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.810.154 CP (tỷ lệ 59,81%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Trọng Hiệp

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 921 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quế Thanh

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thế Hanh

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.986 CP (tỷ lệ 0,01%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Tâm

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Công Hương

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 34 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.111.771 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu lên 65% vốn điều lệ MDC theo quyết định số 374/QĐ-TKV ngày 12/3/2019 của Tâp đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/11/2019

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/12/2019.

Các đơn vị thành viên