08:08 ICTChủ nhật, 11/06/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Vững vàng ngọn cờ lãnh đạo tiên phong
Thứ Sáu, ngày 22/10/2021

Đảng bộ Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV là một trong những Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với 109 đảng viên, sinh hoạt tại 09 chi bộ trực thuộc. Trong những năm qua, Đảng ủy Công ty đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy TKV, căn cứ tình hình thực tiễn để đề ra các giải pháp lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường quản trị chi phí; cân đối doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách ở mức hiệu quả nhất. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục đạt được nhiều thành tích, tình hình tư tưởng chính trị, việc làm của người lao động ổn định, văn hóa doanh nghiệp tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội của cả nước. Đối với Công ty, dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và đời sống, việc làm của người lao động. Công ty có địa bàn hoạt động rộng, CBCNV lưu trú tại nhiều địa phương trong đó có cả địa phương là tâm dịch dẫn tới khó khăn trong việc đi lại giữa các tỉnh, thành, ảnh hưởng đến công tác điều hành sản xuất, kiểm soát dịch bệnh. Trước tình hình trên, Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo, điều hành phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch - Vừa đảm bảo sản xuất kỉnh doanh”, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả, giảm thấp nhất những ảnh hưởng do tác động của đại dịch Covid-19.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khoá XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Công ty đã luôn chú trọng công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và người lao động về những khó khăn, thuận lợi, mục tiêu, nhiệm vụ SXKD; những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước cũng như của Tập đoàn TKV, tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy Công ty tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị đề ra; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề cho cán bộ, đảng viên để nắm vững, học tập và triển khai thực hiện hiệu quả.

Trong công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Đảng ủy Công ty khuyến khích các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường khối đoàn kết trong đơn vị. Các tổ chức đoàn thể cũng chủ động tham mưu với lãnh đạo Công ty, triển khai ký Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên về việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, giới thiệu các đoàn viên Công đoàn, đoàn viên thanh niên ưu tú tham gia lớp học nhận thức về Đảng; tổ chức các hoạt động phong trào thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của Tập đoàn và của Công ty. Các hoạt động phong trào Đoàn thanh niên, Công đoàn, nữ công được duy trì, phát triển và thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đảng ủy Công ty luôn căn cứ tình hình thực tế, bám sát điều lệ hoạt động và tổ chức thành công hội nghị sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội nghị người lao động hằng năm. Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng, là cơ sở, đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo thực hiện xong đề án tái cơ cấu, sắp xếp hợp lý lao động giai đoạn 2017 - 2020 và lập quy hoạch cán bộ kế cận toàn Công ty giai đoạn 2020 - 2025 trình Đảng ủy TKV phê duyệt.

Vững vàng ngọn cờ lãnh đạo tiên phong

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2021

Trong năm 2020 và năm 2021, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, Đảng ủy Công ty và cấp ủy các chi bộ đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tập trung kiểm tra, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên bình tĩnh, nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Tư tưởng cán bộ, đảng viên và công nhân viên Công ty luôn ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Công ty. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang phức tạp như hiện nay. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 11-CT/ĐU của BTV Đảng ủy TKV về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và ổn định sản xuất kinh doanh năm 2021; văn bản lãnh chỉ đạo của các cấp, BCĐ phòng, chống Covid-19 về đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Tuyên truyền các hoạt động như: Tuyên truyền thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong toàn Đảng bộ Công ty; các hoạt động Tháng Công nhân và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021. Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 297-HD/ĐU, ngày 05/5/2021 của BTV Đảng ủy Tập đoàn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,...

Thực hiện Công văn số 313-CV/ĐU, ngày 14/5/2021 của Đảng ủy TKV về sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Với đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được rèn luyện, thử thách, nội bộ đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy Tập đoàn, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt khó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch hàng năm.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty và sự đoàn kết nhất trí của toàn hệ thống chính trị đã luôn quan tâm chăm lo đời sống, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với cải cách lề lối làm việc, giải quyết đơn thư tố cáo, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. Sự đổi mới trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy, tinh gọn bộ máy tổ chức, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhất là trong lãnh đạo sản xuất kinh doanh đảm bảo sự phát triển hài hoà. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu từ Chi bộ tới Đảng bộ Công ty. Cùng với sự làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động tổ chức thi đua lao động sản xuất, xây dựng văn hoá trong doanh nghiệp đã thực hiện tốt góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất kinh doanh cũng như các mặt trong đời sống của người lao động.

Đảng ủy Công ty đã luôn khắc phục những khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Tập đoàn giao: Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp nghĩa vụ ngân sách nhà nước đều thực hiện đảm bảo và vượt kế hoạch; công tác quản lý và quản trị nội bộ được đổi mới và tăng cường; công tác tổ chức sản xuất và tái cơ cấu được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo phù hợp với mô hình mẫu của TKV và thực tiễn của Công ty. Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo và tạo điều kiện để Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty phát huy tốt việc tham gia kiến nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động như: Xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ để công khai, minh bạch các khoản thu, chi, chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng; đề nghị cải thiện và tạo điều kiện làm việc và hoạt động phong trào của cán bộ, công nhân viên được tốt hơn; đề nghị giải quyết các chế độ hưởng phụ cấp, bồi dưỡng chuyên môn,... Đảm bảo việc làm cho người lao động; cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; tiền lương bình quân tăng cao hơn đầu nhiệm kỳ, việc làm của người lao động ổn định.

Đảng ủy Công ty đã triển khai kiện toàn Ban chỉ đạo; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của các cấp. Triển khai công tác tuyền thông, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid của Bộ Y tế trên bảng tin tại nhà ăn nơi người lao động dễ đọc, dễ hiểu. Chuẩn bị nhân lực, vật chất cho công tác phòng, chống: Mua và phát miễn phí khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, nước sát khuẩn nhanh cho 100% cán bộ, công nhân viên, phun thuốc sát trùng, diệt khuẩn phòng chống dịch bệnh cho các đơn vị trực thuộc; vệ sinh nơi làm việc, hướng dẫn toàn thể người lao động thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; thực hiện giám sát sức khỏe của người lao động. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid - 19 cho 100 % cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty.

Tư tưởng cán bộ, công nhân viên và người lao động luôn ổn định, nội bộ đoàn kết, đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và có bước phát triển mới. Các nội quy, quy chế và công tác quản lý ngày càng được hoàn thiện chặt chẽ, có tính chủ động, sáng tạo và dân chủ; tình hình an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh lao động, an ninh chính trị được giữ vững, công tác môi trường được quan tâm đảm bảo theo quy định. Các tổ chức đoàn thể quần chúng có sự phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xã hội, từ thiện được triển khai tích cực.

Phát huy truyền thống và chủ động, linh hoạt với nhiều giải pháp, Đảng ủy Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao./.

Các đơn vị thành viên