06:55 ICTThứ Năm, 09/02/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học và làm theo Bác
Thứ Năm, ngày 21/10/2021

Sau khi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được ban hành, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin (Đảng ủy TMB) đã tổ chức học tập, quán triệt trong toàn Đảng bộ. Trong quá trình triển khai, Đảng ủy TMB đã chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp sát với tình hình thực tế để đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên; coi đây vừa là động lực vừa là giải pháp quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 386-KH/ĐU ngày 18/11/2016 của Đảng ủy TKV, Đảng bộ TMB đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó rõ nét nhất chính là nhận thức và trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt; vai trò gương mẫu và tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; trách nhiệm “nói đi đôi với làm” trong thực thi nhiệm vụ; thái độ ứng xử, phong cách giao tiếp với nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp được nâng lên. Lề lối, tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là động lực, vừa là giải pháp quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 -2021

Ngay từ khi bắt đầu triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ TMB luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vừa là nhu cầu tự thân, vừa là một trong những động lực, giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2016-2021. Thông qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên có những giải pháp đột phá trong tư duy, suy nghĩ và trong hành động, bằng những việc làm cụ thể.

Công tác lãnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm được Đảng ủy Công ty triển khai nghiêm túc, bài bản, bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy TKV. Theo đó, Đảng ủy TMB đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn để chủ động, tích cực triển khai Chỉ thị 05-CT/TW. Việc ban hành đồng bộ, kịp thời hệ thống văn bản lãnh chỉ đạo đã tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ; từ đó đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó rõ nét nhất chính là nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên, hàng tháng tại chi bộ với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Qua đợt phát động tất cả Đảng viên trong Đảng bộ đã viết bản thu hoạch, kiểm điểm mà ở đó nêu rõ nhận thức của cá nhân, ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập, kết quả những việc làm cụ thể, nhận ra những ưu khuyết điểm của từng Đảng viên. Cán bộ Đảng viên đã biết lắng nghe ý kiến của tập thể và quần chúng, từng bước điều chỉnh hành vi bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn, gương mẫu trong cuộc sống, trong công tác, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong xã hội. Việc thực hiện Chỉ thị đã trở thành sinh hoạt chính trị rộng lớn, sự xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác có sức lan tỏa mạnh mẽ, lôi cuốn, thu hút được sự đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Công ty. Cùng với đó, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền thực hiện chỉ thị được duy trì và đẩy mạnh đã góp phần quan trọng vào kết quả 05 năm Đảng bộ Công ty thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 386-KH/ĐU, ngày 18/11/2016 của Đảng ủy TKV.

Nhìn chung 05 năm qua, cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TW Đảng một cách kịp thời và chủ động. Để thực hiện tốt Chỉ thị, Đảng ủy đã tổ chức triển khai nhiều đợt sinh hoạt trên cơ sở lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn với các phong trào thi đua. Triển khai nghị quyết của Đảng ủy Công ty và Nghị quyết của Đảng ủy khối Công nghiệp, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thông qua các kỳ sinh hoạt Đảng của Chi bộ và Đảng bộ Công ty. Tổ chức cho các cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XII. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Qui định số 47/QĐ/TW ngày 01/11/2011 Của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; tổ chức giao và phân công nhiệm vụ cho từng Đảng viên làm cơ sở kiểm điếm đảng viên, dễ dàng đánh giá đảng viên.

Song song đó thì công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, dưới nhiều hình thức phong phú, đặc biệt quan tâm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế  hệ trẻ, tuyên truyền về người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tinh thần trách nhiệm, lề lối tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền vận động làm cho cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt về nâng cao đạo đức cách mạng.

Cán bộ, Đảng viên đã tự ý thức, nêu cao tinh thần cảnh giác trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống âm mưu phá hoại Đảng của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty, mỗi cán bộ, Đảng viên đều có ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình; góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Công ty luôn quan tâm đến công tác cán bộ, luôn gắn với các nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và luôn đổi mới, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty. Hệ thống các quy định, quy chế về quản lý và phân cấp quản lý cán bộ đảm bảo đầy đủ. Công tác đánh giá chất lượng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được xác định rõ hơn. Việc tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng, sử dụng, sắp xếp bố trí và chính sách đãi ngộ đối với cán bộ được thực hiện đồng bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ đã nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực điều hành, thực hiện nhiệm vụ; giữ gìn phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống; trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng bộ đã đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đảm bảo dân chủ, khách quan, chính xác. Xây dựng tiêu chí đánh giá theo tiêu chuẩn, hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của quần chúng. Công khai lĩnh vực công tác, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ để quần chúng theo dõi, giám sát, góp ý kiến; thông qua đó để đánh giá cán bộ. Gắn kết quả đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và lấy phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ chủ chốt với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo định kỳ hằng năm (nội dung kiểm điểm đều gắn trách nhiệm thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW). Công tác đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được làm đúng quy trình, bám sát tiêu chuẩn về trình độ và năng lực. Các đồng chí được luân chuyển, bổ nhiệm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát về việc thực hiện chỉ thị được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra đã góp phần quan trọng vào kết quả 05 năm Đảng bộ Công ty thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và Kế hoạch số 386-KH/ĐU, ngày 18/11/2016 của Đảng ủy TKV. Đảng ủy Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin xây dựng kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác giáo dục lý luận chính trị, Kế hoạch số 1592 –KH/ĐU, ngày 11/02/2020 của Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW năm 2020. Nội dung kiểm tra bao gồm: Công tác tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị; công tác học tập nghị quyết của Đảng; thực hiện nề nếp việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiết thức mới cho cán bộ, đảng viên…

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 05 năm qua làm cho từng cán bộ Đảng viên nâng cao nhận thức trong việc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, đã thực sự tạo ra bước chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức, trong việc nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tu dưỡng, rèn luyện của bản thân trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thực hiện các qui định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công ty gắn với việc triển khai kiểm điểm, tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Công tác này được triển khai từ việc kiểm điểm đánh giá từ Tập thể Đảng ủy Công ty đến các cá nhân trong Đảng ủy và đến từng cá nhân các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Việc thực hiện được triển khai một cách nghiêm túc và đến nay đã hoàn thành, đa số các cán bộ Đảng viên đều đạt Đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua kiểm điểm, tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 mặc dù chưa phát hiện trường hợp nào sai phạm, nhưng đã có tính răn đe, góp phần củng cố tư tưởng cách mạng, điều chỉnh đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, Đảng viên trong việc chấp hành kỉ luật; kỷ cương của Đảng, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục phát huy tinh thần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt, góp phần xây dựng tổ chức Đảng bộ Công ty và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Bước sang một giai đoạn mới, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ TMB trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong Công ty, xây dựng Công ty phát triển bền vững. Trong quá trình đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là nhiệm vụ trọng yếu và xuyên suốt, là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty noi theo, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh, đóng góp vào kết quả chung của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai đạt hiệu quả thiết thực chuyên đề toàn khóa Chỉ thị 05-CT/TW nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cũng như chuyên đề hàng năm, Đảng ủy TMB sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, trong đó bám sát Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 453-KH/ĐU, ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy TKV về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ TMB. Cấp ủy Đảng các cấp trong Đảng bộ Công ty cần chủ động, sáng tạo, kiên trì đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chuyên môn và các tổ chức chính trị - xã hội của đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị... của cấp ủy các cấp. Chú trọng, quan tâm phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu; đồng thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, lợi ích nhóm, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp. Kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương và đề xuất biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW của từng năm bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và tình hình dịch Covid-19.

Hàng năm các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch phải sát thực, đồng thời phải tự giác thực hiện kế hoạch đề ra, cuối năm báo cáo kết quả với cơ quan, đơn vị và Chi bộ, coi đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hàng năm. Cần tích hợp các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thành một Kế hoạch chung với nội dung rõ ràng, giải pháp cụ thể, khả thi để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát. Trong tổ chức thực hiện đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đưng đầu gương mẫu, đi đầu trong việc học tập, làm theo Bác để cán bộ, đảng viên, người lao động noi theo.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, Đảng ủy Công ty xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, các điiều kiện bảo đảm, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện; đồng thời phải có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với người lao động, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trong thời gian tới tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch số 386-KH/ĐU, ngày 18/11/2016 của Đảng ủy TKV gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh để từng cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác, gắn với tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kịp thời biểu dương những cách làm hay, sáng tạo; đấu tranh với những biểu hiện, việc làm lệch lạc, cảnh giác, đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Xây dựng các chuyên đề học tập, hướng dẫn vận động các cán bộ, đảng viên, nhân dân  tích cực học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu để nhân dân noi theo.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã  thấm dần trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, tạo động lực quan trọng để mỗi cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Công ty hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025./.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên