07:29 ICTThứ Hai, 02/10/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”
Thứ Ba, ngày 09/11/2021

Chiều ngày 8/11, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 06 điểm cầu.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành, UBKT, các Ban chuyên đề Công đoàn TKV; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ Công đoàn chuyên trách các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn TKV…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hạ Long

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, trọng tâm là 05 quan điểm chỉ đạo, 05 mục tiêu cụ thể và 06 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; đồng thời phổ biến những điểm mới của Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW.

Nghị quyết đã đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động công đoàn hơn 90 năm hình thành và phát triển, sau 35 năm đổi mới đất nước. Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Tổ chức công đoàn được củng cố, phát triển, số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng nhanh, đội ngũ cán bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong thời gian tới, số lượng công nhân, lao động tăng nhanh, hoạt động công đoàn tiếp tục mở rộng và chuyển mạnh sang khu vực ngoài nhà nước. Quá trình phát triển kinh tế thị trường; những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động sâu sắc đến việc làm, chất lượng nguồn nhân lực, việc thu hút, tập hợp người lao động… Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Với quan điểm chỉ đạo: Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội…

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Cẩm Phả

Đồng chí Phó Chủ tich Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về tổ chức Công đoàn trong suốt hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong bối cảnh tổ chức Công đoàn đang đứng trước nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức, đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ chức và hoạt động công đoàn. Sự ra đời của Nghị quyết là hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam; là cơ sở chính trị quan trọng để Nhà nước thể chế hóa các quan điểm của Đảng thành các quy định của pháp luật về tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng chí đề nghị, tổ chức công đoàn các cấp quán triệt và triển khai Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn, tích cực tham mưu triển khai các nội dung thực hiện Nghị quyết để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong tình hình mới.

Các đơn vị thành viên