16:31 ICTThứ Hai, 06/02/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ: Nỗ lực hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Thứ Sáu, ngày 01/10/2021

Thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy TKV về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, căn cứ tình hình thực tiễn của Tổng công ty, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ đã xây dựng Chương trình hành động, từng bước hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ được xây dựng nhằm mục đích tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ TKV, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ Tổng công ty; nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp. Chương trình hành động là khung định hướng những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong 5 năm tới của Đảng bộ Tổng công ty. Căn cứ những nội dung này, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty xây dựng chương trình hành động để tổ chức triển khai với lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể; đưa nội dung Nghị quyết thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, cơ quan chuyên môn và các đoàn thể quần chúng trong Đảng bộ Tổng công ty.

Đ/c Nguyễn Văn Sáng - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tập đoàn TKV, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty là bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có các chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng, về sản xuất kinh doanh; các nhiệm vụ trọng tâm; gắn việc thực hiện nhiệm vụ SXKD với công tác xây dựng đảng là then chốt, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy đảng, chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên... tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Với phương châm đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Đảng ủy Tổng công ty tập trung lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tổ chức học tập, quán triệt triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết hội nghị TW khóa XIII; đẩy mạnh các hoạt động của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy TKV, tổ chức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư trưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Tập đoàn và Tổng công ty; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trí tuệ, sức khỏe, uy tín, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hai là, tập trung kiểm soát đại dịch Covids-19; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, xây dựng lộ trình chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của Tổng công ty; huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển doanh nghiệp nhanh và bền vững, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Ba là, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn gắn với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giữ vững độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hoà bình, ổn định, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước.

Bốn là, khơi dậy khát vọng phát triển Tổng công ty và phát triển đất nước trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tổng công ty; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và văn hóa thợ mỏ Kỷ luật - Đồng tâm, hội nhập quốc tế; thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

Năm là, phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của người lao động; tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là việc thực thi tinh thần “thượng tôn pháp luật”, gương mẫu theo pháp luật, kỷ cương và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đảm bảo tính tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước và cấp trên; giữ vững và tăng cường đoàn kết trong toàn Tổng công ty.

Sáu là, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong đó, Đảng ủy Tổng công ty tăng cường lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm như: tăng cường công tác quản lý, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khả năng cạnh tranh; nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư; xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại trong toàn Tổng công ty; đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm; chủ động, quyết liệt thực hiện công tác bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế xanh, phát triển hài hòa với môi trường và cộng đồng; làm tốt công tác quản trị doanh nghiệp, chăm lo phát triển nguồn nhân lực, công tác an sinh xã hội trên các địa bàn Tổng công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phong trào sáng tạo, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động…

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Công ty đề ra nhiệm vụ trọng tâm: đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; iếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn thể đảng viên, CBCNVC tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tại Hội nghị, Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Nguyễn Văn Sáng  đồng thời cũng là Báo cáo viên truyền đạt các nội dung của Nghị quyết đã nhấn mạnh: đây chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”, cụ thể hóa những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cho Tổng công ty.

Theo đó, các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ; coi đó là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ Đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong Tổng công ty, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, cần phát huy tối đa tinh thần tự học tập, nghiên cứu nghị quyết của cán bộ, đảng viên, quần chúng bằng cách cung cấp đầy đủ tài liệu hoặc hướng dẫn cách khai thác các văn kiện, tài liệu trên các trang thông tin điện tử, báo chí; định hướng cụ thể những nội dung cần nghiên cứu sâu kỹ. Đặc biệt, để tránh tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên có tâm lý “ ngại học lý luận và nghị quyết”, thiếu tự giác trong nghiên cứu, học tập, các cấp ủy cần tổ chức kiểm tra, viết thu hoạch để đánh giá nhận thức và khả năng vận dụng nghị `+ vào thực tiễn công việc theo chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Làm được như vậy, chắc chắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ đạt hiệu quả cao, tạo cơ sở vững chắc để triển khai thực hiện, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống ./.

Có thể thấy rằng việc tổ chức các buổi nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng được Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ đặc biệt quan tâm nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong Tổng công ty, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên