20:48 ICTThứ Hai, 06/02/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
UEMC: 28/4 ĐHCĐ thường niên 2012
Thứ Sáu, ngày 27/04/2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2012 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

2. Thời gian: 8h00’ ngày 28 tháng 04 năm 2012

3. Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí -Vinacomin, phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được chốt vào ngày 23  tháng 4  năm 2012).

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011; kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và cán bộ quản lý.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011, Kế hoạch SXKD năm 2012;

- Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2011; Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2012.

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2011 và Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2012;

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăn vốn Điều lệ, sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty;

- Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán năm 2011.

- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về tình hình công ty.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2012.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế Ông Nguyễn Trọng Quảng - Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo luật BHXH.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

+ Cổ đông nhận được thông báo này, đề nghị ký xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 hoặc không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 về Công ty trước 16h ngày 23 tháng 04 năm 2012.

+ Trường hợp sau 16h ngày 23 tháng 04 năm 2012 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận nào của cổ đông, thì đương nhiên cổ đông đó sẽ không được Công ty đưa vào danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông.
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên