10:36 ICTThứ Ba, 03/10/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tài liệu tham khảo phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 06 năm 2021
Thứ Tư, ngày 02/06/2021

Tài liệu tham khảo phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 06 năm 2021

I - ĐIỂM TIN TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

1.1. Tin vắn kinh tế thế giới

- Nhóm G7 khuyến khích hợp tác giữa các chính phủ, nhà sản xuất và các nhân tố khác để tăng năng suất và thúc đẩy việc phân phối vắc-xin ngừa Covid-19         

- Tổ chức WTO dự báo thương mại toàn cầu sẽ tăng trưởng 8% trong năm 2021 (tuy nhiên đà phục hồi từ cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19 sẽ còn phụ thuộc vào tiến trình triển khai tiêm vắc-xin).       

- Mỹ sẽ sớm đưa ra cam kết mới về giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính

- Liên minh châu Âu (EU) dự kiến triển khai chứng chỉ kỹ thuật số “du lịch” vào mùa Hè năm 2021 nhằm bảo đảm việc đi lại an toàn trong mỗi nước và giữa các thành viên của EU.

- Trung Quốc tăng cường hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất chip bán dẫn nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, trong đó có việc thành lập quỹ đầu tư 29 tỷ USD.

      (Nguồn: Bản tin tổng hợp Kinh tế quốc tế - Phòng HTQT, VP TKV)

1.2. Tình hình thời sự, chính trị nổi bật trong nước

*Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả trong Đảng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư và Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Những kết quả nêu trên là nhân tố quan trọng, góp phần vào sự thành công Đại hội XIII của Đảng, của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn bộc lộ một số hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế; một số người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, còn thụ động, trông chờ, ỷ lại, thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị. Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các khâu đột phá, các vấn đề cấp bách, bức xúc còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động. Việc phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời, thiếu sức thuyết phục. Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ; tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn hình thức; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi, nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi. Công tác kiểm tra, giám sát của nhiều cấp uỷ đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, phạm vi, đối tượng còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa đạt yêu cầu.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1.Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Học tập và làm theo Bác để Đảng ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của nhân dân. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân", "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân".

2.Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Thực hiện đồng bộ giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. "Xây" là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng của các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đề ra. "Chống" là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân có hành vi không lành mạnh nào. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

3.Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

4.Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hoá trong lãnh đạo, quản lý. Chú trọng xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh. Khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5.Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề đang đặt ra; tăng cường xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục vàhiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

6.Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

7.Tổ chức thực hiện

- Cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị 05 và Kết luận này.

- Các ban đảng Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, có trách nhiệm tiếp tục hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chỉ thị 05 theo tinh thần, nội dung Kết luận này.

- Giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên đề toàn khoá; hàng năm, căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ cụ thể, xây dựng hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề bảo đảm vừa bám sát nội dung mang tính chiến lược, lâu dài, cốt lõi, vừa mang tính thời sự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận này.

*Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam - Bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021), đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ngay sau khi bài viết của Tổng Bí thư được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, bài viết đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của dư luận xã hội, đặc biệt là của các nhà nghiên cứu lý luận. Theo đó, các nhà nghiên cứu cho rằng, bài viết thể hiện sự tâm huyết, sự sắc bén về một vấn đề có nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp trên cơ sở cả lý luận và thực tiễn: đó là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nhận xét nội dung trả lời bốn câu hỏi đặt ra về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, các nhà lý luận cho rằng, đây thực sự là một công trình nghiên cứu rất sâu sắc với nhiều luận điểm mới.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, với tư duy khoa học và tầm nhìn khách quan, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích, dẫn chứng làm sáng tỏ nhiều vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa hội của đất nước ta một cách rất hệ thống, đầy đủ, toàn diện, thuyết phục. Những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được trong chặng đường vừa qua, đặc biệt là trong 35 năm đổi mới, đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn là tất yếu và đúng đắn. Dù rằng, đây là "sự nghiệp vĩ đại, khó khăn, không thể nóng vội" nhưng kiên định con đường ấy một cách tiếp thu, bổ sung và sáng tạo có chọn lọc để chủ nghĩa, học thuyết luôn luôn mang hơi thở của thời đại, mà không rơi vào xơ cứng, trì trệ thì tất yếu, sự nghiệp cách mạng sẽ thành công.

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được đăng tải trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW (doanhnghieptrunguong.vn, mục Nghiên cứu - Trao đổi)

*Thủ tướng chỉ đạo tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng dịch Covid-19

Kiên định tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, nhanh chóng dập dịch, ổn định tình hình và khôi phục sản xuất, kinh doanh. Đó là nội dung trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Y tế, ý kiến của 15 địa phương, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận, nhấn mạnh các yêu cầu: Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết. Quyết tâm kiềm chế, đẩy lùi, kiểm soát và dập tắt cao điểm của đợt dịch bệnh bùng phát lần này, trước mắt tập trung cao độ tại các địa bàn có ổ dịch đang diễn biến phức tạp như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội... Tập trung phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn phải lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt an ninh, an toàn, an dân. Tổ chức kết thúc thành công năm học 2020-2021 và chuẩn bị tốt nhất cho năm học 2021-2022.

Về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, Thủ tướng yêu cầu: Kiên định tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, lấy người dân là trung tâm, chủ thể trong phòng, chống dịch; huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân tập trung thực hiện một cách tổng thể, toàn diện, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, nhất là những nơi đang có các ổ dịch lớn thì phải tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh; tất cả phải với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, nhưng có trọng tâm, trọng điểm để nhanh chóng dập dịch, ổn định tình hình và khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở phát huy thành quả đạt được trong các đợt chống dịch bùng phát lần trước và những kết quả bước đầu của phòng, chống dịch lần này; bám sát thực tiễn, linh hoạt, sáng tạo, chủ động, tích cực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nhất là về thể chế, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để huy động mọi nguồn lực hợp pháp trong xã hội, trong nhân dân, trong nước và ngoài nước.

Nắm chắc và dự báo đúng tình hình. Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công, lấy tấn công là chính, quan trọng, đột phá, phòng ngừa là thường xuyên, cơ bản, chiến lược, lâu dài và là quyết định. Không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác khi chưa có dịch; nhưng cũng không lo sợ, hốt hoảng, mất bình tĩnh, thiếu kiên trì, thiếu bản lĩnh khi dịch xảy ra.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tất cả vì Đảng, vì Nước, vì Dân; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tình hình cụ thể ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị để vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong phòng, chống dịch, nhất là việc quyết định phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với khuyến khích đổi mới sáng tạo; linh hoạt, chủ động trong phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm theo phương châm cụ thể, rõ ràng, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát và dễ đánh giá.

Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị phải phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu, vươn lên; lấy khó khăn, thách thức làm động lực để phấn đấu, khẳng định để trưởng thành; đồng thời phát huy giá trị con người và ý chí dân tộc Việt Nam trên tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Kiên quyết xử lý nghiêm những tư tưởng, hành động, những biểu hiện lợi dụng việc phòng, chống dịch để xuyên tạc, chống phá, gây nghi ngờ, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ và làm mất trật tự, hoang mang trong Nhân dân.

Trong tổ chức thực hiện, Thủ tướng giao các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn cho các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm, nỗ lực cao nhất để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp để ổn định tình hình kinh tế - xã hội, không làm đứt gãy các chuỗi SXKD, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở dịch vụ và các hoạt động liên quan đến sinh kế của người dân.

*Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư đến Tổng thống Hoa Kỳ

Ngày 30/5/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trao đổi về quan hệ hai nước, đặc biệt là tăng cường hợp tác trong ứng phó với đại dịch Covid-19. Trong thư, Chủ tịch nước hoan nghênh và cảm ơn Hoa Kỳ đã là bên đóng góp lớn khi cam kết tài trợ 4 tỷ USD cho Sáng kiến tiếp cận toàn cầu vaccine Covid-19 (COVAX) và thông báo với Tổng thống Joe Biden việc Việt Nam đã nhận hai đợt vaccine với khoảng 2,5 triệu liều từ sáng kiến này. COVAX thực sự là sự hỗ trợ quý báu, đã kịp thời giúp Việt Nam và nhiều quốc gia đang phát triển trong xử lý dịch bệnh khi nguồn cung vaccine quốc tế còn khan hiếm.

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh việc Hoa Kỳ cam kết sẽ đóng góp thêm 80 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh dịch Covid-19ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đang có những diễn biến rất phức tạp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước về nguồn cung vaccine, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ vaccine ngừa Covid-19. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ và tin tưởng rằng trên tinh thần hợp tác hữu nghị, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Trước đó, trong các cuộc điện đàm gần đây với lãnh đạo cấp cao các nước Trung Quốc, Nga, Nhật Bản... lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã đề nghị các nước hỗ trợ tiếp cận các nguồn vaccine và hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine phòng chống Covid-19.

*Hoàn thành tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 27/5, sau một ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại phiên họp này, UBTVQH đã nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019, báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019, báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đối với báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBTVQH cơ bản tán thành báo cáo sơ bộ này của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Trong báo cáo nêu bật, cuộc bầu cử lần này được tiến hành trong hoàn cảnh rất đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử khi đại dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ 4 với nhiều chủng mới mạnh, nguy hiểm, lây lan nhanh hơn trong khoảng 30 tỉnh, thành phố của cả nước. Tuy nhiên, nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, theo Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị, sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các ủy ban bầu cử các cấp ở địa phương, sự đồng hành và hưởng ứng của người dân, chúng ta đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt đẹp cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong điều kiện dịch bệnh như vậy nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, đạt 99,57%. Qua đợt bầu cử lần này, chúng ta rút ra nhiều bài học, không chỉ áp dụng trong hoàn cảnh có dịch bệnh mà có thể áp dụng trong điều kiện bình thường khác, đó là hình thức vận động bầu cử kết hợp trực tuyến và trực tiếp, phân luồng cử tri đi bầu theo khung giờ, truyền thông được thực hiện tốt và bảo đảm an toàn.

UBTVQH đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia hoàn thành sớm báo cáo nhanh để gửi cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, thành viên Hội đồng Bầu cử, UBTVQH xem xét. Cần nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, đảm bảo sự khẩn trương để sớm hướng dẫn một số đơn vị cá biệt vẫn còn bầu thiếu đại biểu HĐND. Bên cạnh đó là bảo đảm quy định của pháp luật là sau 5 ngày kể từ ngày bầu cử, các địa phương, các tiểu ban đều có báo cáo chính thức để hoàn thành báo cáo tổng thể, làm nốt những công việc còn lại trong quá trình bầu cử, chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV và kỳ họp đầu tiên của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 một cách tốt nhất.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

*Hội nghị Ban Chỉ đạo sơ kết 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

Vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo sơ kết 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch khảo sát phục vụ việc xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm; dự thảo Thông báo phân công các đồng chí trong Ban Chỉ đạo.

Sau 02 năm triển khai thực hiện, nhằm đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng sau khi hợp nhất với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch khảo sát một số tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối để nắm tình hình thực tế, bổ sung các thông tin, tư liệu có liên quan đến biên chế, phân công nhiệm vụ, phối hợp công tác và chế độ chính sách cho cán bộ của cơ quan sau hợp nhất để làm cơ sở thực tiễn giúp Tổ biên tập tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo trình Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Biên tập tham mưu nội dung khảo sát chuyên sâu về thực trạng tình hình thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp, đánh giá những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW đối với đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trong Đảng bộ Khối. Đồng thời trao đổi về những khó khăn mướng mắc, làm rõ công tác xây dựng đảng, công tác phối hợp và bố trí nhân sự, năng lực, trình độ cán bộ trong quá trình thực hiện.

*Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thể hiện rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện "mục tiêu kép" theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã tích cực chung tay cùng cả nước tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các ngân hàng TMCP Công thương, Ngoại thương, Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ủng hộ tổng số tiền 100 tỉ đồng mua vắc-xin phòng Covid-19 (mỗi đơn vị 25 tỉ đồng). Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh và Bệnh viện K mỗi đơn vị 01 tỉ đồng; các chi nhánh trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã ủng hộ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch như: Hải Dương (5 tỉ đồng), Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Bệnh viện K (mỗi đơn vị 2 tỉ đồng), Bệnh viện Bạch Mai (01 tỉ đồng); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam ủng hộ trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch số tiền 11 tỉ đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ủng hộ Bệnh viện K 05 tỉ đồng. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế triển khai Cổng thông tin điện tử về dịch Covid-19; cung cấp bản đồ số sử dụng VMAP.VN hỗ trợ người dân tìm kiếm các điểm tiếp nhận thông tin, về dịch bệnh trên toàn quốc; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế các trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng, chống dịch bệnh vì mục đích nhân đạo. Tổng công ty đã hỗ trợ toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trên toàn mạng lưới chi phí mua khẩu trang, dung dịch sát khuẩn khoảng 05 tỉ đồng, ủng hộ các địa phương phòng, chống dịch 01 tỷ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ủng hộ 10 tỉ đồng; chỉ đạo công ty điện lực các tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, sở y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các phương án đảm bảo nguồn điện ổn định cho các bệnh viện dã chiến để sẵn sàng tiếp nhận người nghi nhiễm Covid-19. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ủng hộ 2,5 tỉ đồng; tiếp tục triển khai giải pháp giáo dục điện tử VNPT E-Learning nhằm giúp công tác giảng dạy và học tập từ xa cho các cấp từ tiểu học đến đại học, đồng thời triển khai nhiều dịch vụ miễn phí cước gọi, nhắn tin, truy cập bằng 3G/4G đến các đường dây nóng, website của Bộ Y tế… 

Các đơn vị: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã ủng hộ tiền, thiết bị vật tư y tế…

Tính đến 17h00 ngày 25/5/2021, tổng số tiền các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là hơn 234,4 tỉ đồng.

III - THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA TẬP ĐOÀN

*Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ “kép” của TKV

Ngày 28/5/2021, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với TKV về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Đoàn công tác của Bộ Công Thương về tình hình sản xuất kinh doanh của TKV 4 tháng đầu năm 2021 và dự kiến cả năm, kế hoạch 5 năm 2021-2025; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị. Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV hiện gặp nhiều khó khăn liên quan đến tiêu thụ than cho sản xuất điện, đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện thực hiện tiếp nhận than sát với hợp đồng đã ký và khối lượng đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại QĐ số 343/QĐ-BCT. Cùng với đó là những vướng mắc liên quan đến việc triển khai các dự án như: mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh; dự án Crommit Cổ Định Thanh Hóa; dự án khai thác và chế biến đất hiếm Lai Châu…; vấn đề cấp phép khai thác, sử dụng đất sau khai thác, tiền cấp quyền khai thác...

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thời gian qua, đặc biệt là 4 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, suy thoái kinh tế, dịch Covid-19... nhưng TKV đã nỗ lực cố gắng thực hiện thành công mục tiêu kép: vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 vừa ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. TKV luôn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao, cung cấp đủ, ổn định than cho sản xuất trong nước theo hợp đồng đã ký (đặc biệt là than cho sản xuất điện), góp phần bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thách thức đặt ra với TKV thời gian tới là rất lớn. Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị TKV cần quan tâm đến những vấn đề trọng tâm như: xây dựng chiến lược và quy hoạch Tập đoàn trên cơ sở cập nhật, đánh giá đúng dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước, đặc biệt là những thay đổi trong chính sách khai thác than khoáng sản trên thế giới; hoàn thành những đề xuất nội dung chiến lược phát triển ngành Than - Khoáng sản giai đoạn 2021-2031, tầm nhìn đến năm 2045 báo cáo Bộ Công Thương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ trong việc hoàn thành bổ sung Quy hoạch của ngành Than trong tổng thể quy hoạch năng lượng Quốc gia; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng KHCN trong các lĩnh vực hoạt động của TKV; đầu tư phát triển khai thác và chế biến sâu nhằm tăng giá trị các loại khoáng sản; vừa đổi mới công nghệ sản xuất, quản lý và cơ cấu lại Tập đoàn, vừa mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm và năng lực; có những giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường và dịch bệnh Covid-19, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đặt ra, đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động…

Đối với những kiến nghị, đề xuất của TKV, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương chủ động bám sát công việc, phối hợp chặt chẽ với TKV để kịp thời xử lý giải quyết theo thẩm quyền với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Những vướng mắc khó khăn khác liên quan đến các Bộ ngành, các vụ chức năng sẽ tổng hợp để chuẩn bị cho các cuộc họp giữa Bộ Công Thương và các bộ, ngành trong thời gian tới. Các kiến nghị vượt thẩm quyền, Bộ sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cấp cao hơn. Bộ Công Thương cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ TKV phù hợp với điều kiện tình hình thực tế trong quá trình hoạt động.

Thay mặt lãnh đạo TKV, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công Thương; đồng thời mong muốn lãnh đạo Bộ tiếp tục giành sự quan tâm, chỉ đạo đối với hoạt động SXKD của TKV trong thời gian tới. TKV sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, khẳng định vai trò, vị trí của TKV là một trong ba trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của ngành Công Thương và nền kinh tế đất nước.

*5 tháng đầu năm 2021, TKV duy trì ổn định SXKD, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 01/6, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành SXKD tháng 6/2021.

Theo báo cáo tổng hợp của Ban Kế hoạch, trong tháng 5, các chỉ tiêu SXKD của Tập đoàn cơ bản đạt kế hoạch đề ra, vừa duy trì ổn định hoạt động sản xuất vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Trong đó, than tiêu thụ cho các nhà máy nhiệt điện, sản xuất và tiêu thụ khoáng sản, điện lực đạt kết quả tốt. Cụ thể, trong tháng 5, Tập đoàn đã sản xuất 3,36 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4,26 triệu tấn; sản xuất Alumin và hydrat quy đổi đạt 122.000 tấn; sản xuất tinh quặng đồng 9.758 tấn; sản xuất và tiêu thụ điện 1,055 tỷ kWh...

Tính đến hết 5 tháng đầu năm 2021, toàn Tập đoàn sản xuất được 16,9 triệu tấn than nguyên khai, đạt 44 % kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 18,15 triệu tấn, bằng 43% kế hoạch. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 50.376 tỷ đồng. Thu nhập của người lao động đạt bình quân hơn 12,9 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 7,8 ngàn tỷ đồng.

Theo kế hoạch, tháng 6/2021, Tập đoàn sản xuất 3,2 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4,28 triệu tấn than; bóc đất đá 16,5 triệu m3, đào tổng số 22.400 mét lò; sản xuất 124.000 tấn Alumina; 10.100 tấn tinh quặng đồng, đồng tấm 1.000 tấn, kẽm thỏi 1.000 tấn; sản xuất điện 940 triệu Kwh...

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế nhiều biến động nhưng hoạt động SXKD của Tập đoàn trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 vẫn được duy trì ổn định; đạt những kết quả tốt trong tiêu thụ than, khoáng sản và điện; việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo. Đây là sự nỗ lực, cố gắng lớn của CNCB toàn Tập đoàn trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Triển khai các nhiệm vụ trong tháng 6 - tháng bản lề quan trọng của nửa đầu năm 2021, Tổng Giám đốc Tập đoàn đề nghị các đơn vị trực thuộc chú trọng quan tâm các giải pháp chống nắng cho CNLĐ, đặc biệt là lực lượng khai thác lộ thiên, luyện kim…, đảm bảo sức khỏe cho người lao động; kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống mưa bão.

Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, bên cạnh việc quán triệt các đơn vị tuân thủ nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, địa phương và Tập đoàn, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đồng thời sớm tìm nguồn vác xin để thực hiện tiêm chủng cho CBCNVLĐ toàn Tập đoàn. Giao Ban Kế hoạch phối hợp với các ban rà soát lại các chỉ tiêu SXKD năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra, lập phương án điều hành phù hợp với tình hình thực tế, mục tiêu là giữ vững nhịp độ sản xuất và tiêu thụ than, nâng cao sản lượng than cơ giới hóa, đẩy mạnh tiêu thụ khối khoáng sản và ổn định hoạt động của khối hóa chất…

*TKV tiếp tục ủng hộ 18,5 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh Covid -19 hiện nay, TKV tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các địa phương có thêm nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cụ thể, TKV đã hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 1 tỷ đồng, tỉnh Bắc Ninh 1 tỷ đồng, tỉnh Đắk Nông 500 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của các địa phương này. Trước đó, TKV đã ủng hộ tỉnh Quảng Ninh số tiền 9 tỷ đồng, trong đó 7 tỷ đồng để mua bổ sung thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real Time RT-PCR và 2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh mua Kit test phòng chống dịch Covid-19. TKV cũng đã trao kinh phí hỗ trợ 2 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Hải Dương.

Mới đây, ngày 28/5/2021, tại Lễ phát động và tiếp nhận đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tổ chức, TKV tiếp tục ủng hộ thêm 5 tỷ đồng đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đã quyết định hỗ trợ tiêu thụ hơn 186.000 kg vải thiều nhằm chung tay giúp nông dân Bắc Giang khắc phục những ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2021, với tinh thần “tương thân tương ái”, mong muốn chia sẻ khó khăn và góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh, TKV đã ủng hộ tổng số 18,5 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

*Công đoàn TKV: Thăm, tặng quà 131 tổ, đội, phân xưởng, công trường đạt thành tích xuất sắc, vượt khó trong sản xuất nhân Tháng Công nhân năm 2021

Với chủ đề của Tháng Công nhân “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” - và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”, Công đoàn TKV và Công đoàn các cơ sở trực thuộc đã triển khai nhiều nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và người lao động, vì mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, chăm lo nâng cao đời sống của công nhân lao động.

Trong bối cảnh các đơn vị, Tập đoàn TKV cùng cả nước “Vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo ổn định SXKD hiệu quả”, với mục tiêu hướng về cơ sở và người lao động, Công đoàn TKV đã triển khai 06 nội dung hoạt động trọng tâm đó là: Tổ chức phát động và thực hiện tốt các nội dung thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch tháng 5 và cả năm 2021; Vận động CNLĐ tham gia phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; Triển khai thực hiện chương trình “Kết nối yêu thương - Cùng người lao động vượt khó”, chương trình “Cảm ơn người lao động”; Phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”…

Công đoàn các cấp cũng vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia cuộc thi xây dựng Video clip tuyên truyền “Công đoàn trong trái tim tôi” đăng tải trên mạng xã hội facebook; cuộc thi trực tuyến về bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026… Qua đó, đẩy mạnh phong trào thi đua LĐSX, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, sản xuất an toàn, hiệu quả, chăm lo đảm bảo việc làm, đời sống của CNLĐ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe của người lao động.

Trong Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021, Công đoàn TKV tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, trực tiếp đến thăm và tặng quà 131 tổ, đội, phân xưởng, công trường đạt thành tích xuất sắc, vượt khó trong sản xuất với tổng số tiền 1,31 tỷ đồng. Cũng trong dịp này, Công đoàn TKV đã tặng 1.400 mặt nạ phòng bụi của Hàn Quốc cho các đơn vị khai thác hầm lò và 8.760 đôi găng tay bảo hộ tới CNLĐ các đơn vị.

Bên cạnh đó, Công đoàn các cơ sở trực thuộc Công đoàn TKV cũng đã tổ chức đến thăm CNLĐ đang trực tiếp sản xuất, tặng quà các tổ, đội sản xuất xuất sắc, các công trình trọng điểm; thăm hỏi CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, công nhân khó khăn bị ngừng việc, giãn việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19…

IV - MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

- Chỉ thị số 11-CT/ĐU, ngày 04/5/2021 v/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và ổn định sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Thông báo Kết luận số 302-TB/ĐU Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn ngày 06/5/2021.

- Kế hoạch số 315-KH/ĐU, ngày 19/5/2021 v/v triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương 2021.

- Công văn số 318-CV/ĐU, ngày 21/5/2021 v/v hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền.

- Công văn số 330-CV/ĐU, ngày 26/5/2021 v/v tăng cường lãnh đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Thông báo Kết luận số 336-TB/ĐU Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn ngày 28/5/2021.

Các đơn vị thành viên