Tổng công ty Điện lực - TKV phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu
Thứ Tư, ngày 08/08/2018

Tổng công ty Điện lực - TKV vừa công bố phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành.

Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương số lượng 800 trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm kể từ thời điểm phát hành. Lãi suất trái phiếu sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần; lãi suất 01 kỳ đầu tiên: lãi suất cố định 9,8%/năm; từ kỳ tính lãi thứ 2, lãi suất trái phiếu được điều chỉnh theo kỳ điều chỉnh lãi suất và được xác định theo nguyên tắc (=) Lãi suất tham chiếu (+) biên độ 3,1%/năm (Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau được công bố của 4 ngân hàng: Ngoại thương Việt Nam, Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Công thương Việt Nam). Tiền lãi được trả sau, định kỳ 6 tháng một lần vào ngày cuối cùng của kỳ trả lãi.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, tự do chuyển nhượng và có nghĩa vụ trả nợ trực tiếp.

Theo bản công bố thông tin của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, nguồn tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để trả nợ vay Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.