Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện
Thứ Hai, ngày 17/02/2020

2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, do đó, Đảng uỷ Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - TKV sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện; đẩy mạnh, tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong việc tuyên truyền, phát huy giá trị văn hoá cốt lõi về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân mỏ; trong công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo nguyên tắc, đúng tiến độ, tiết kiệm và thành công.

Cụ thể, Đảng uỷ Tổng công ty sẽ tập trung lãnh chỉ đạo để đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; tổ chức thành công Đại hội Đảng các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành và hoàn tốt nhiệm vụ, trong đó 20% các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng thời, Đảng bộ Tổng công ty cũng lãnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động. Theo đó, các cấp ủy Đảng sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đặc biệt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Mặt khác, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt người đứng đầu đơn vị, người được giao quản lý phần vốn của Tổng công ty tại đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của cấp trên và của Đảng ủy Tổng công ty. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giải quyết kịp thời, minh bạch các đơn thư và xử lý nghiêm các vi phạm.

Song song với đó sẽ tiếp tục lãnh chỉ đạo việc kiện toàn hệ thống chính trị đảm bảo đồng bộ, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Tổng công ty. Việc xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo đúng nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ nữ, tỷ lệ tuổi trẻ; nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới phải có đủ năng lực, trình độ, uy tín, quy định độ tuổi, nằm trong quy hoạch được phê duyệt. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, đề bạt và luân chuyển cán bộ đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ. Tiếp tục thực hiện chủ trương chức danh bí thư cấp uỷ là thủ trưởng cơ quan đơn vị (từ trưởng phòng trở lên). Cùng với đó, quan tâm  trọng tâm đến công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, tăng cường chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo tinh thần Nghị định số 149 của Thủ trướng Chính phủ và hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ công nhân viên lao động. Chủ động đề ra các giải pháp thiết thực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo nhằm tạo sự đồng thuận tích cực…

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên