10:58 ICTThứ Bảy, 05/12/2020 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ - TRUYỀN THỐNG NGÀNH THAN (12/11/1936 - 12/11/2020) VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TKV LẦN THỨ V
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Tổng công ty công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin: Xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo tiên phong!
Thứ Bảy, ngày 21/11/2020

Đảng bộ Tổng công ty công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin (MICCO) luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Đó cũng là nền tảng góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo tiên phong của cán bộ, đảng viên, người lao động MICCO.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng công ty đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ở Đảng bộ Tổng công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao; tư tưởng thống nhất, thể hiện ở sự đoàn kết nhất trí, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Đảng bộ Tổng công ty công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin: Xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo tiên phong!

CBCNVC Cơ quan TCT trong Hội nghị học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"

Đảng bộ Tổng công ty triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí; Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ, ủy ban kiểm tra về thực hiện công tác kiểm tra giám sát.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tư tưởng (công tác tuyên giáo). Người chỉ ra “Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng ủy Tổng công ty luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo; chú trọng đẩy mạnh việc tổ chức học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện tốt các chuyên đề hàng năm. Từ đó, chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên tại đơn vị, kịp thời định hướng dư luận, tổng hợp và xử lý các thông tin, tăng cường đối thoại với cán bộ, đảng viên, người lao động dưới nhiều hình thức; tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở thành việc làm thường xuyên; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc làm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, trước hết là người đứng đầu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đảng bộ Tổng công ty công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin: Xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo tiên phong!

Lễ kết nạp đảng viên mới

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp 10 - 15 đảng viên mới, phấn đấu tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 95%, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15% trên tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng bộ Tổng công ty đã chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn tăng chuyên môn hóa, hợp lý nhằm tận dụng các nguồn lực một cách triệt để nâng cao kỹ năng, hiệu suất làm việc của người lao động góp phần nâng cao năng suất lao động. Thực hiện công tác quy hoạch bổ sung Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025; quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý Tổng công ty giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 được các cấp phê duyệt và được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định trong việc đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đáp ứng kịp thời nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty. Trong 5 năm, bổ nhiệm mới 219 cán bộ (trong đó nữ: 37 người), bổ nhiệm lại 341 cán bộ (trong đó nữ: 64 người). Việc quản lý và phát triển đảng viên được thực hiện từ các chi bộ. Công tác bảo mật, bảo vệ tài liệu của Đảng được thực hiện theo quy định.

Đảng bộ Tổng công ty công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin: Xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo tiên phong!

Thực hiện chuyển giao tổ chức Đảng - Đảng bộ Công ty vật tư Hóa chất mỏ Hà Nội và Đảng bộ Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình về Đảng bộ Tổng công ty

Đảng bộ Tổng công ty cũng thực hiện việc chuyển giao, thành lập các tổ chức Đảng: Đưa Đảng bộ Công ty vật tư Hóa chất mỏ Hà Nội (54 đảng viên) về Đảng bộ Tổng công ty và sáp nhập Đoàn Thanh niên Công ty Hà Nội trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Tổng công ty; Thành lập 02 Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ là Đảng bộ Công ty vật tư Hóa chất mỏ Hà Nội và Đảng bộ Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình; Quyết định thành lập các chi bộ đảng và chỉ định cấp ủy chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận. Đến thời điểm hiện nay, Đảng bộ Tổng công ty có 237 đảng viên với mô hình tổ chức gồm 02 Đảng bộ bộ phận và 10 chi bộ trực thuộc. Đặc biệt, từ tháng 11 năm 2019, Đảng bộ Tổng công ty đã được chuyển sinh hoạt trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt, tạo sự đồng bộ và thuận lợi cho công tác của Đảng bộ Tổng công ty.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng công ty chú trọng tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đặc biệt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Cơ quan chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội cựu chiến binh các cấp tích cực phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất và công tác, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và các sự kiện chính trị của Đất nước. Với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên và người lao động Tổng công ty, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tập đoàn, Tổng công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch hàng năm đề ra. Đảng bộ Tổng công ty nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Đảng bộ TCT CN Hóa chất mỏ - Vinacomin nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ cơ bản thường xuyên, cũng là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn hiện nay. Từ nền tảng vững chắc đó, Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và gặt hái nhiều thành công trong nhiệm kỳ mới./.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên