11:14 ICTThứ Sáu, 07/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ LDA: Hoàn thành đại hội các chi bộ
Thứ Tư, ngày 19/02/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 1403, ngày 20/8/2019 của Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, Kế hoạch số 60-KH/ĐU, ngày 28/8/2019 về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - LDA, trong những ngày qua, các tổ chức đảng trực thuộc Công ty đã hoàn thành xong đại hội chi bộ.

Các chi bộ tiến hành đại hội sau khi được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, tổ chức đại hội theo đúng quy định và Điều lệ Đảng, trong đó đi sâu vào thực hiện 04 nội dung bao gồm: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Bầu chi ủy chi bộ, bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Nhìn chung, các chi bộ đã tổ chức đại hội đã tuân thủ theo đúng hướng dẫn của đảng ủy cấp trên, trong đó việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại Dự thảo các Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Dự thảo Văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của ban chấp hành của chi bộ nhiệm kỳ vừa qua, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng. Đặc biệt công tác nhân sự cấp ủy khóa mới tiến hành đúng quy định của Đảng.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2022 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Trong đó cấp ủy khóa mới đảm bảo chất lượng, tính kế thừa và phát triển, số lượng và cơ cấu hợp lý là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ, nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, nhìn chung các chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đơn vị. Sau đại hội, các cấp ủy khóa mới đã tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; trong thời gian một tuần sau khi kết thúc đại hội, cấp ủy khóa mới báo cáo kết quả đại hội về Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty theo quy định.

Cùng với việc hoàn thành đại hội điểm cấp chi bộ, hiện nay, tất cả các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Công ty đã và đang khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp theo đúng kế hoạch. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ những bước khởi đầu, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV quyết tâm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công bảo đảm chất lượng, trong đó đặc biệt là công tác nhân sự, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên