Quy định mới về quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Thứ Năm, ngày 02/03/2017

Từ ngày 10/03/2017, Thông tư 08/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo quy định tại Thông tư, bên ký quỹ là tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Bên nhận ký quỹ là Quỹ bảo vệ môi trường (gồm Quỹ bảo vệ môi trường địa phương và Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam). Tiền ký quỹ là khoản tiền bên ký quỹ gửi vào bên nhận ký quỹ để bảo đảm trách nhiệm thực hiện các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Về việc quản lý tiền ký quỹ, Thông tư quy định bên nhận ký quỹ phải mở tài khoản riêng theo dõi tiền ký quỹ. Tiền ký quỹ được bên nhận ký quỹ gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Lãi suất và kỳ hạn gửi tiền tại ngân hàng thương mại do bên nhận ký quỹ thỏa thuận với ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Mức lãi suất ký quỹ được điều chỉnh theo lãi suất cho vay của bên nhận ký quỹ và áp dụng cho toàn bộ số dư tiền ký quỹ.

Về việc sử dụng tiền ký quỹ, Thông tư quy định bên nhận ký quỹ không được sử dụng tiền ký quỹ để cho vay và thực hiện các mục đích khác ngoài quy định tại Thông tư này. Đối với tiền lãi từ gửi tiền ký quỹ thì có thể sử dụng như sau: (i) Toàn bộ tiền lãi gửi ngân hàng từ tiền gửi ký quỹ được hạch toán vào doanh thu hoạt động nghiệp vụ của bên nhận ký quỹ; (ii) Toàn bộ tiền lãi ký quỹ phải trả cho bên ký quỹ được hạch toán vào chi phí hoạt động nghiệp vụ của bên nhận ký quỹ.

Về việc hoàn trả tiền ký quỹ, được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP và Điều 15 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT. Bên ký quỹ phải gửi kế hoạch rút tiền ký quỹ cho bên nhận ký quỹ trước ba tháng kể từ ngày bên nhận ký quỹ phải hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 19/2015/NĐ-CP.

Thông tư cũng quy định về các trường hợp bên ký quỹ đã thực hiện ký quỹ trước ngày Nghị định số 19/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì từ ngày 31/3/2015 trở về trước bên ký quỹ được hưởng lãi suất bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn đối với số dư tiền ký quỹ theo quy định tại Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg.

Trường hợp từ ngày 1/4/2015 thì bên ký quỹ được hưởng lãi suất bằng lãi suất cho vay của bên nhận ký quỹ đối với số dư tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư này.