01:54 ICTThứ Bảy, 26/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
TMB: 30.3.2020, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thứ Tư, ngày 18/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMB của CTCP Kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2020

3. Lý do và mục đích:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/04/2020

- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo Tài chính năm 2019, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019;

- Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, phương án tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

- Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2020;

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến của thị trường và môi trường kinh doanh;

- Nội dung họp: + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các hợp đồng kinh tế, vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh có giá trị giao dịch từ 35% trở lên của giá trị tổng tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

+ Thông qua việc miễm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017-2022) do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

- Nội dung họp: + Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ 2017-2022;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên