Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý vận hành
Thứ Tư, ngày 14/03/2018

Đây là một trong những giải pháp quan trọng có tính chất quyết định để Nhà máy sản xuất amon nitrat (thuộc Công ty công nghiệp Hoá chất mỏ Thái Bình) có thể vận hành an toàn và ổn định. Chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này, lãnh đạo Công ty công nghiệp Hoá chất mỏ Thái Bình cho biết, đơn vị đã xây dựng những quy định chặt chẽ, yêu cầu CBCNV phải tuân thủ quy trình vận hành an toàn và giấy phép làm việc; nghiêm cấm việc cắt bỏ hoặc không thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình công nghệ đã ban hành. Cùng với đó, Công ty định kỳ tổng hợp số liệu vận hành, phân tích so sánh với thông số kỹ thuật đã ban hành và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng do điều kiện vận hành thực tế so với thiết kế, từ đó xây dựng bộ thông số vận hành chuẩn cho Nhà máy.

Mặt khác, quan điểm xuyên suốt của Công ty là phải đặc biệt chú trọng đến việc nhận diện được các sự cố khi đang vận hành, nhờ vậy mới có thể đề xuất các biện pháp khắc phục một cách kịp thời. Kiên quyết tìm hiểu, điều tra các sự cố trong quá trình vận hành để tìm ra nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục (phải xây dựng bằng văn bản). Trên cơ sở đó xây dựng hệ thống tài liệu, phục vụ cho công tác vận hành và đào tạo bổ sung.