16:15 ICTThứ Hai, 21/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Khe Chàm tăng cường đầu tư cho công tác an toàn và môi trường
Thứ Hai, ngày 16/11/2015

Cùng với việc đầu tư sản xuất, công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường luôn được Công ty than Khe Chàm chú trọng, trong đó, an toàn lao động được xác định là mục tiêu số 1, với tiêu chí trong chỉ đạo điều hành sản xuất là nơi nào chưa đảm bảo an toàn, chưa kiểm soát được nguy cơ mất an toàn lao động sẽ kiên quyết chưa cho sản xuất.

Trong công tác an toàn, Than Khe Chàm thực hiện việc gắn vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị và người đứng đầu tổ chức trong hệ thống chính trị của các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất với công tác an toàn lao động.
           
Cùng với đó, Công ty thường xuyên xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm tra KTAT-VSLĐ ở các đơn vị như: Kiểm tra chuyên đề; kiểm tra thường xuyên theo ca sản xuất; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là vào thời điểm dễ xảy ra sự cố, TNLĐ vào ca 2; ca 3 và sau các ngày nghỉ sản xuất. Ngoài công việc chuyên môn, cán bộ nhân viên các phòng ban kỹ thuật, nghiệp vụ; cán bộ công trường, phân xưởng bố trí công việc để trực tiếp đi kiểm tra ca 2, ca 3 hàng ngày tại các đơn vị. Trong quá trình kiểm tra, giám sát khi phát hiện cán bộ, công nhân vi phạm KTAT, đã xử lý kiên quyết, đồng thời yêu cầu đơn vị đó phải có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời...
           
Kết quả thực hiện công tác AT- BHLĐ của Công ty đến hết quý III đạt 20.786,437 triệu đồng, bằng 78% KH năm.
           
Đối với công tác bảo vệ môi trường, từ đầu năm đến nay, Than Khe Chàm tiếp tục triển khai thực hiện các công việc thường xuyên như: trồng cây đầu năm, trồng cây môi trường, quan trắc môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, thuê xử lý nước thải hầm lò… Tổng giá trị thực hiện ước đạt 9.183 triệu đồng. Một số phần việc chính thực hiện như sau: Quan trắc môi trường định kỳ: 500 triệu đồng; Trồng cây đầu xuân và trồng cây môi trường: 1.376 triệu đồng; Chi phí xử lý nước sinh hoạt và nước thải: 1.310 triệu đồng; Chi phí xử lý nước thải hầm lò: 1.937 triệu đồng; Cải tạo moong lộ vỉa 21: 507 triệu đồng; Cải tạo phục hồi môi trường phương án khai thác lộ thiên cụm vỉa 14: 2.344 triệu đồng...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên