Than Đèo Nai đặt mục tiêu 16,5 tỷ đồng lợi nhuận năm 2017
Thứ Sáu, ngày 21/04/2017

Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Tham dự Đại hội có 26 cổ đông đại diện cho 23.364.932 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty, tình hình chung, năm 2016 công tác khai thác, tiêu thụ than, khoáng sản đã có cạnh tranh, than thế giới về Việt Nam với số lượng lớn, giá rẻ dẫn đến tiêu thụ trong nước gặp khó khăn. Đối với công ty, từ tháng 6 đã thực hiện giảm 1 triệu m3 đất đá, làm dư thừa thiết bị khoan, xúc và ảnh hưởng đến việc bố trí thiết bị lao động và thu nhập...

Vượt cả kế hoạch SXKD đã điều chỉnh

Tuy nhiên, năm 2016, Công ty cũng đã điều chỉnh tăng kế hoạch SXKD so với kế hoạch được Đại hội cổ đông giao phó ban đầu. Cụ thể, kế hoạch sản lượng than sản xuất điều chỉnh thành 1,8 triệu tấn, tăng 100.000 tấn so với kế hoạch ban đầu; doanh thu cũng điều chỉnh tăng 35 tỷ đồng và mức lợi nhuận giữ nguyên.

Kết quả, năm 2016 Than Đèo Nai cũng vượt luôn kế hoạch kinh doanh đã điều chỉnh. Sản lượng than sản xuất đạt 1.812.000 tấn, hoàn thành kế hoạch mới đề ra, trong đó lượng than nguyên khai đạt 1.404.000 tấn và than sạch đạt 408.000 tấn. Sản lượng tiêu thụ than đạt 1.809.000 tấn, vượt 1,5% so với chỉ tiêu đã điều chỉnh, sản lượng đất đá bốc xúc đạt 15.143.000 tấn…

Về doanh thu, cả năm Than Đèo Nai đạt 2.090 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về 24,35 tỷ đồng, xấp xỉ bằng lợi nhuận đạt được năm 2015 và vượt 56% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Kế hoạch kinh doanh năm 2017, Than Đèo Nai đặt mục tiêu sản xuất được 1,85 triệu tấn than, trong đó than nguyên khai theo hệ số bóc đạt 1,45 triệu tấn, than sạch 400.000 tấn; sản lượng than tiêu thụ đạt 1.833.000 tấn, hệ số bóc xúc đạt 16.675.000 m3…

Về chỉ tiêu tài chính, doanh thu dự kiến đạt 2.181 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ than đạt 2.088 tỷ đồng; mục tiêu lợi nhuận đạt 16,52 tỷ đồng và cổ tức chi trả từ 2% đến 3%.