Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
TCS: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đăng ký mua 1.060.200 CP
Thứ Tư, ngày 15/05/2019

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.060.200 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- Mã chứng khoán: TCS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16.390.203 CP (tỷ lệ 61,05%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Minh Hiếu

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Lan Chi

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Bích Hải

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.450 CP (tỷ lệ 0,01%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Thành Đông

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Văn Long

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.685 CP (tỷ lệ 0,01%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.060.200 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu lên 65% vốn điều lệ

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/05/2019

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/06/2019.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên