Nhôm Lâm Đồng: Mục tiêu sản xuất 171.000 tấn alumina trong quý II
Thứ Ba, ngày 17/04/2018

Quý I, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng đã sản xuất 161.350 tấn alumina quy đổi, tiêu thụ 137.992 tấn, doanh thu 659.732 triệu đồng.

Cũng trong quý I, Công ty quyết toán khoán chi phí năm 2017 cho các phân xưởng; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đối với DNP; xây dựng và hoàn thiện ban hành giao khoán chi phí hoạt động chung và vật tư nhỏ lẻ cho các phòng ban, phân xưởng; điều chỉnh Quy chế khoán và ban hành Quyết toán nhiên liệu đối với thiết bị cơ giới vận tải.

Song song đó, Công ty đã hoàn thành công tác định biên lao động, giao khoán quỹ lương cho các đơn vị và rà soát nhân viên giỏi, thợ giỏi năm 2018; đồng thời hoàn thiện phương án phân phối, sử dụng quỹ lương năm 2017 và chi bổ sung lương cho người lao động. Các bộ phận tập trung rà soát, điều chỉnh các quy trình, quy định và xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật đối với các công việc, công đoạn trong toàn dây chuyền sản xuất.

Sang quý II/2018, Nhôm Lâm Đồng đặt mục tiêu sản xuất 171.000 tấn alumina, tiêu thụ 151.300 tấn, doanh thu 711.211 triệu đồng.