Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
MDC: 17.3.2020, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thứ Ba, ngày 03/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDC của CTCP Than Mông Dương - Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020

3. Lý do và mục đích:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2020

- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

- Nội dung họp: + Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc năm 2019, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc năm 2020;

- Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát giám sát công tác quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành năm 2019;

+ Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+ Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2020;

+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên