Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty CP than Núi Béo
Thứ Tư, ngày 27/05/2020

Vừa qua, Công ty Cổ phần Than Núi Béo đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ông Phạm Phạm Công Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì Đại hội.

Tham dự Đại hội có các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và các cổ đông, người sở hữu và đại diện sở hữu 25,4 triệu cổ phần, chiếm trên 68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất các báo cáo, tờ trình của HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty. Trong đó, Công ty đã hoàn thành tốt  nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra, phân chia cổ tức ở mức 6% - đạt 120% kế hoạch. Để đạt được kết quả trên, Công ty đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp sản xuất kinh doanh đồng thời tăng cường áp dụng tin học hóa, tự động hóa, cơ giới hóa vào sản xuất.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 với một số nội dung chính: hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác than hầm lò mỏ Núi Béo, đảm bảo an toàn, giữ vững an ninh trong quá trình sản xuất và nâng cao thu nhập, ổn định việc làm cho người lao động./.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên