Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
CTT: 11.3.2020, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thứ Năm, ngày 05/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTT của CTCP Chế tạo máy - Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020

3. Lý do và mục đích:

* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp và đăng tin trên website của Công ty

- Địa điểm tổ chức họp: Số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;

+ Các vấn đề quan trọng khác.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên