Bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Thứ Năm, ngày 12/10/2017

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 11/10, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu những kết quả chủ yếu của Hội nghị lần này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị Trung ương 6 đã cho ý kiến về kinh tế - xã hội năm 2017 - 2018, về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, về công tác dân số trong tình hình mới, về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập.

Một trong những vấn đề mà Hội nghị Trung ương lần này cho ý kiến liên quan đến Đề án tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc coi đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị, đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Một nội dung khác tại Hội nghị Trung ương 6 lần này là công tác cán bộ. Trung ương đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Bí thư là đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ban chấp hành Trung ương cũng thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cách chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hơn, bài bản hơn nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết Trung ương khóa XII và đặc biệt là các nghị quyết, kết luận của hội nghị lần này để phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được khắc phục những hạn chế, yếu kém, còn tồn tại, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt đề ra.