Tiếp tục bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, đảm bảo hiệu quả SXKD và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Thứ Năm, ngày 13/04/2017

Đó là mục tiêu chính được đề ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2017 của Đảng ủy cơ quan Tập đoàn được tổ chức ngày 12/4/2017 tại Hà Nội.

Đánh giá kết quả công tác Đảng trong quý I/2017, báo cáo của Đảng ủy cơ quan Tập đoàn nêu rõ, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, điều kiện khai thác ngày càng khó khăn và các loại thuế, phí tăng cao đã làm ảnh hưởng đến sản xuất và hiệu quả kinh doanh của các công ty, đơn vị nói riêng và của Tập đoàn nói chung. Song nhờ bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, ngay từ đầu năm, các Ban/phòng chuyên môn nghiệp vụ đã tập trung chỉ đạo các công ty, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2017 theo Quyết định số 3001/QĐ-TKV ngày 22/12/2016 của Tập đoàn về việc ban hành các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2017 của Tập đoàn các công ty TKV.

Triển khai nhiệm vụ quý II/2017, Đảng uỷ cơ quan Tập đoàn đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung thực hiện tốt các giải pháp về đẩy mạnh công tác điều hành sản xuất, tiêu thụ theo kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2017; tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí và triển khai thực hiện việc sắp xếp hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất của các đơn vị đảm bảo gọn, nâng cao hiệu quả SXKD và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; đẩy nhanh việc áp dụng cơ giới hoá, tự động hóa trong khai thác và các nhà máy tuyển, nhà máy điện theo Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 02/3/2017 của Đảng ủy Tập đoàn về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD giai đoanh 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tăng cường kiểm tra đột xuất tại các đơn vị, đặc biệt chú ý đến những vị trí, công việc không đảm bảo an toàn...

Đối với công tác Đảng, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, của Ngành theo công văn hướng dẫn số 471-HD/ĐU ngày 23/01/2017 của Đảng ủy Tập đoàn về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Trước mắt, chỉ đạo các Chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn. Tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 15/3/2016 của Đảng ủy Tập đoàn về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý lao động giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017; Kế hoạch số 386-KH/ĐU ngày 18/11/2016 của Đảng ủy Tập đoàn về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Chương trình hành động số 14-СТг/ĐU, ngày 16/01/2017 của Đảng ủy Tập đoàn thực hiện NQ TW 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 02/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ và cấp ủy chi bộ giai đoạn 2017 - 2020; Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cán bộ đảng và cấp ủy các chi bộ; Làm tốt công tác phát triển đảng viên 6 tháng đầu năm 2017...

Trong công tác kiểm tra, các chi bộ làm tốt việc tham mưu cho cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng và thực hiện kịp thời các nhiệm vụ do cấp ủy giao; tiếp tục làm tốt việc giám sát các chi bộ và đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cơ quan đề ra và triển khai các văn bản, các quy định, hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn tới các chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng...