THT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thứ Ba, ngày 21/02/2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THT của Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2017

3. Lý do và mục đích: 

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/04/2017

- Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

- Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2016;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2016;

+ Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

- Nội dung họp: + Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty và giám sát bộ máy điều hành trong Công ty;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022);

+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.