Chính sách tiền lương, tiền thưởng hiện hành của Công ty mẹ - TKV; Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty mẹ TKV năm 2017 và kế hoạch năm 2018
Thứ Ba, ngày 03/04/2018

Chính sách tiền lương, tiền thưởng hiện hành của Công ty mẹ - TKV; Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty mẹ TKV năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Bài viết khác