Thành công từ sự đồng thuận, quyết tâm cao
Thứ Ba, ngày 03/10/2017

Trong nhiệm kỳ khóa XIII (2012-2017), mặc dù gặp không ít khó khăn, song Công đoàn Công ty CP than Mông Dương đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, đồng hành cùng người lao động, nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất, ổn định việc làm, đời sống của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đoàn kết, sáng tạo vượt khó

Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Công Tuân cho biết, để có được những kết quả và thành công trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, cùng với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, lao động sáng tạo, quyết tâm cao của CNVCLĐ, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồng thời, chú trọng chăm lo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống của người lao động ngày càng tốt hơn.

Trong 5 năm, Công ty đã sản xuất 7.940.667 tấn than nguyên khai; đào 90.960 m lò; tiêu thụ 7.674.610 tấn than; doanh thu 8.114,713 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 10,134 triệu đồng/người/tháng... Thực hiện phong trào thi đua do công đoàn và chuyên môn phát động, CNVCLĐ đã tích cực tham gia, đăng ký hoàn thành 968 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất làm lợi 171.358 triệu đồng; các cấp công đoàn đã đảm nhận hoàn thành 731 công trình, sản phẩm. Qua phong trào, đã có 23 cán bộ, công nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng bằng "Lao động sáng tạo". Cùng với đó, Công đoàn đã phối hợp thực hiện hiệu quả các chủ trương về tái cơ cấu, thực hiện cơ giới hóa, tăng năng suất, giảm giá thành, đảm bảo ATVSLĐ, nâng cao hiệu quả SXKD..., chủ trì khảo sát, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 8 gia đình công nhân bị TNLĐ, có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ “Mái ấm Công đoàn” và Quỹ HĐXH với tổng số tiền 695 triệu đồng...

Công tác khắc phục sự cố ngập mỏ năm 2015 được Ban lãnh đạo và CNVCLĐ Công ty triển khai khẩn trương, với nhiều giải pháp, sáng kiến nên đã rút ngắn thời gian, đảm bảo an toàn, nhanh chóng khôi phục hoàn toàn các diện sản xuất, bố trí công việc cho toàn bộ công nhân trong Công ty, đặc biệt là thợ lò với thu nhập ổn định, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và CNVCLĐ Công ty nên đã hoàn thành trước thời hạn đăng ký, được Tập đoàn đánh giá cao.

Xây dựng công đoàn các cấp vững mạnh

Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2017-2022) đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và sự phát triển bền vững của Than Mông Dương; tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, xây dựng tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh. 

Để thực hiện được mục tiêu đó, theo Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Công Tuân, Công đoàn sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm, đó là cùng với chuyên môn thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và các năm tiếp theo, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ công đoàn và công đoàn bộ phận, vận động CNVCLĐ tích cực nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề, tác phong công nghiệp, tự chủ an toàn, xây dựng đội ngũ công nhân lao động lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Thực hiện phát triển sản xuất đi đôi với cải thiện điều kiện làm việc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển bền vững của Công ty và xây dựng công đoàn các cấp vững mạnh.

Cùng với đó, phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tiếp tục hướng các hoạt động về cơ sở và người lao động một cách thiết thực, hiệu quả. Ngoài ra, Công đoàn Công ty tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và phát huy các công trình phúc lợi, thiết chế văn hóa; tiếp tục chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, tổ chức động viên, tôn vinh công nhân lao động xuất sắc để người lao động, đoàn viên công đoàn thực sự có “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, từ đó yên tâm làm việc, cống hiến công sức, trí tuệ xây dựng Than Mông Dương ngày càng phát triển.