07:24 ICTThứ Bảy, 19/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
“Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng trong doanh nghiệp nhà nước…”
Thứ Tư, ngày 03/07/2019

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Kinh tế TW trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW năm 2019, nhất là thực hiện Quy định 69 của Ban Bí thư TW Đảng. Nghiêm túc, chủ động và tích cực triển khai theo quy định này, BTV Đảng ủy và HĐTV Tập đoàn đã thống nhất Nghị quyết liên tịch số 51 để thực hiện Quy định 69 trong Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam.

Theo đó, thực hiện Quy định số 69 - QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư TW Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối; căn cứ Hướng dẫn số 17 - HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức TW hướng dẫn thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định 69, trong Nghị quyết liên tịch số 51, TKV nêu rõ: thực hiện Quy định 69 giúp TKV tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức Đảng để nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ Đảng trong Tập đoàn, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Cùng với đó, xây dựng mô hình tổ chức các cơ quan tham mưu trong Đảng bộ Tập đoàn hiệu quả, tinh giản biên chế hợp lý theo Nghị quyết số 39 ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2006 ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính Phủ.

Với mục đích như vậy, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao được vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả trên cơ sở phát huy vai trò cá nhân của các đảng viên giữ các trọng trách của HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành, Trưởng các ban tham mưu của Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên; tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Việc bố trí cán bộ đồng thời đảm nhận 2 nhiệm vụ (công tác đảng và công tác chuyên môn) phải lựa chọn cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn và có ý thức chính trị cao, đồng thời phải tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các công việc chuyên môn và các công việc của cấp uỷ giao.  

Trên thực tế, để kiện toàn tổ chức các ban xây dựng đảng của Đảng uỷ Tập đoàn với các Ban chuyên môn, HĐTV Tập đoàn đã có các quyết định hợp nhất các ban tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ với các ban tham mưu, giúp việc của Cơ quan Tập đoàn có chức năng tương đồng. Đồng thời với đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã có các quyết định điều động về mặt nhân sự. Đến nay, việc hợp nhất đã hoàn thành và có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2019. Trong đó cụ thể, hợp nhất Văn phòng Đảng uỷ với Thư ký HĐTV (tên gọi Văn phòng Đảng uỷ - HĐTV); hợp nhất Ban Tổ chức Đảng uỷ với Ban Tổ chức - Nhân sự (tên gọi Ban Tổ chức - Nhân sự); hợp nhất Cơ quan UBKT Đảng uỷ Tập đoàn với Ban Thanh tra - Pháp chế (tên gọi Ban Kiểm tra - Pháp chế), hợp nhất Ban Tuyên giáo Đảng uỷ (hợp nhất công tác tuyên giáo Đảng ủy với công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng thành một bộ phận nằm trong Văn phòng Tập đoàn. Tên gọi của Ban sau hợp nhất: Ban Tuyên giáo, truyền thông và Văn phòng); giao cho Công đoàn TKV thực hiện công tác dân vận của Đảng bộ Tập đoàn. Chức năng, nhiệm vụ của các ban sau hợp nhất là thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác đảng của Đảng uỷ Tập đoàn theo quy định của Điều lệ Đảng, các hướng dẫn của TW và quy định của Đảng uỷ Tập đoàn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Thường trực và BTV Đảng uỷ Tập đoàn; thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác chuyên môn theo quy định của Tổng Giám đốc Tập đoàn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, HĐTV và Tổng Giám đốc Tập đoàn. Tập đoàn cũng đã sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định hiện hành để đảm bảo sự đồng bộ, cập nhật các quy định hiện hành theo Quy định 69.

Thêm đó, Đảng uỷ Tập đoàn chỉ đạo chi, đảng uỷ các công ty con, đơn vị trực thuộc nghiên cứu, vận dụng thực hiện Nghị quyết này phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Trên cơ sở đó, tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch (cấp uỷ, chuyên môn) để thống nhất thực hiện từ Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Mặt khác, để ngày càng phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ đảng trong Tập đoàn, TKV còn tập trung trọng tâm vào các giải pháp chủ yếu như: tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ Tập đoàn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; trong công tác tổ chức, cán bộ (công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ). Đồng thời tăng cường vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng uỷ Tập đoàn đối với các tổ chức cơ sở đảng trong Tập đoàn. Trong đó, Đảng uỷ Tập đoàn trực tiếp lãnh đạo toàn diện đối với Công ty mẹ - Tập đoàn, vì vậy Đảng uỷ Tập đoàn sẽ tăng cường phối hợp với các cấp uỷ địa phương trong lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên