Phải đảm bảo tiến độ, chất lượng thăm dò khảo sát
Thứ Hai, ngày 06/08/2018

Là chỉ đạo của Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Anh Tuấn tại cuộc họp triển khai công tác thăm dò khảo sát của TKV năm 2018 được tổ chức vừa qua.

Theo kế hoạch thăm dò khảo sát năm 2018 được Tập đoàn phê duyệt, tổng khối lượng năm 2018 là 151.444 mk. Trong đó, 61.016 mk là khối lượng thăm dò khảo sát từ nguồn vốn sản xuất thuộc KHKTCN (theo quyết định số 180/QĐ - TKV ngày 5/2/2108); 90.428mk là khối lượng thăm dò khảo sát thuộc các đề án thăm dò được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò và thăm dò trong ranh giới giấy phép khai thác từ nguồn vốn Công ty Mẹ - Tập đoàn và chi phí đơn vị tự thu xếp (theo quyết định số 1080/QĐ - TKV ngày 13/6/2018).

Nhấn mạnh về tiến độ thăm dò khảo sát đến thời điểm hiện nay (tháng 6/2018), Trưởng Ban Tài nguyên Tập đoàn - Dương Phi Hùng cho biết, về khối lượng thăm dò khảo sát thuộc KHKTCN năm 2018, Tập đoàn đã giao các đơn vị chủ trì lập phương án, trình TKV thông qua, đến nay về cơ bản các chủ đầu tư đã trình TKV các phương án để triển khai thực hiện như thông qua 25 phương án thăm dò và 21 phương án đo vẽ thành lập lưới khống chế, bản đồ địa hình, dịch động. Về khối lượng thuộc các đề án thăm dò được Bộ TN&MT cấp GPTD và thăm dò trong ranh giới GPKT do vướng mắc về nguồn vốn, để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác thăm dò phục vụ Quy hoạch 403, vừa qua, HĐTV Tập đoàn đã có nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐTV về phân bố nguồn vốn cho công tác thăm dò năm 2018 và ngày 13/6/2018, TKV có Quyết định số 1080 về việc tổ chức thực hiện kế hoạch thăm dò, khảo sát năm 2018 thuộc các Đề án thăm dò được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò và thăm dò trong ranh giới Giấy phép khai thác (nguồn vốn Công ty mẹ - TKV và chi phí đơn vị tự thu xếp).

Sau khi nghe các chủ đầu tư, đơn vị địa chất báo cáo tiến độ thực hiện nội dung công việc cùng những khó khăn, vướng mắc và ý kiến của các ban Tập đoàn, Phó TGĐ Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo: Dù khó mấy cũng phải đảm bảo tiến đo, chất lượng thăm dò khảo sát. Cụ thể, các đơn vị là chủ đầu tư cần tập trung đẩy nhanh tiến độ lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, kế hoạch đấu thầu tương ứng với khối lượng thuộc kế hoạch TDKS năm 2018 trình TKV thông qua; tổ chức lập hồ sơ mời thầu, tổ chức quá trình lựa chọn nhà thầu, trình Tập đoàn phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu. Song song với đó, các đơn vị địa chất làm công tác tư vấn phải phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công - dự toán để chủ đầu tư thẩm định, trình Tập đoàn thông qua thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, kế hoạch đấu thầu đảm bảo tiến độ. Với các lỗ khoan có vướng mắc trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, các đơn vị rà soát, báo cáo lãnh đạo Tập đoàn để xem xét điều chỉnh vị trí thi công lỗ khoan theo quy định, đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ của đề án thăm dò. Đặc biệt, các đơn vị là chủ đầu tư, tư vấn lập đề án phối hợp với Ban Tài nguyên trình Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò đối với các Đề án cấp thiết trong quý III và quý IV năm 2018.

“Các báo cáo kết quả thăm dò đã hoàn thiện như báo cáo Bắc Cọc Sáu, Hà Ráng, Đồng Vông - Uông Thượng, khu Bắc mỏ Đông Tràng Bạch, chủ đầu tư cùng đơn vị thi công, tư vấn lập báo cáo tham gia giải trình với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về tài liệu nguyên thủy các báo cáo để có cơ sở phê duyệt báo cáo. Tổng công ty Khoáng sản, Công ty CP Đồng Tả Phời tiến hành rà soát xây dựng các đề án thăm dò mới đảm bảo công tác phát triển tài nguyên phải đi trước, phù hợp với định hướng về công tác tài nguyên của TKV” - Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn lưu ý.

Ngoài ra, trong việc giám sát đề án thăm dò của Nhà nước, các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị giám sát thi công của Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam để nâng cao chất lượng thi công.