Đoàn kết, tự tin trên chặng đường mới
Thứ Ba, ngày 13/02/2018

Năm 2017, với tinh thần chủ động, kịp thời, Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Khẳng định vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị toàn Tập đoàn

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra vừa qua tại Hà Nội, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn - nhấn mạnh: Chỉ đạo, điều hành sản xuất - kinh doanh là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động của Đảng ủy Tập đoàn trong năm qua. Theo đó, xác định rõ những thách thức, thuận lợi và thời cơ, năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, sự phối hợp giúp đỡ của cấp ủy và chính quyền các địa phương, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo được sự đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; huy động mọi nguồn lực để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao. HĐTV và Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp theo diễn biến thị trường để chỉ đạo, điều hành sản xuất tiêu thụ, tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, tinh giản lao động, quyết liệt chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn môi trường… Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh cũng như nộp ngân sách được đảm bảo, bảo toàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

“Hệ thống chính trị trong Tập đoàn tiếp tục được ổn định, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh và các cấp ủy Đảng tiếp tục được nâng lên; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đều đạt và vượt kế hoạch đề ra” - đồng chí Lê Minh Chuẩn đánh giá kết quả công tác của Đảng ủy Tập đoàn TKV trong năm qua. Chính kết quả cao trong các lĩnh vực sản xuất chính đã giúp Tập đoàn trong năm 2017 đạt 109,2 ngàn tỷ đồng doanh thu, bằng 102,2% kế hoạch và tăng 7,3% thực hiện năm 2016. Lợi nhuận dự kiến đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với thực hiện năm 2016. Nộp ngân sách: 13,9 ngàn tỷ đồng, bằng 107,7% so với năm 2016.

Tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng

Năm 2018 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đại hội Đảng các cấp; là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, Chính phủ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, với phương châm hành động là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, với 3 đột phá chiến lược, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất thực hiện các đột phá chiến lược, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững. Tập đoàn sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu: “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động 08, với 06 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, thực hiện thắng lợi “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”. Tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường, sẵn sàng đáp ứng tối đa khi nhu cầu thị trường tăng lên. Đầu tư hợp lý để phát triển bền vững các ngành nghề than, khoáng sản, điện lực và các ngành công nghiệp dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2006/QĐ-TTg, ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, với trọng tâm là đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế quản lý, tinh giản lao động, đẩy mạnh CGH, TĐH, THH để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững. Tích cực cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. Phấn đấu các chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn năm 2017. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác cán bộ, thực hiện kỷ luật điều hành.