Bản hùng ca Tháng Mười
Thứ Ba, ngày 14/11/2017

Một thế kỷ đã trôi qua tính từ cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Sự kiện này cho tới nay vẫn là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nước Nga nói riêng và lịch sử thế giới nói chung.

Lãnh tụ Lênin diễn thuyết trước quần chúng cách mạng ở Quảng trường Đỏ, Matxcova. Ảnh Tư liệu

Ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô viết do Lênin làm Chủ tịch.

Cách mạng Tháng Mười thắng lợi đã mở ra một kỷ nguyên mới, một thời đại mới. Chỉ một ngày sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, Lênin đã ký Sắc lệnh hòa bình mở đầu một kiểu quan hệ quốc tế mới giữa các quốc gia trên cơ sở hòa bình, hữu nghị, bình đẳng, loại bỏ kiểu áp đặt bất bình đẳng tồn tại qua nhiều thế kỷ. Một chính sách ngoại giao mới, một quan hệ quốc tế mới được khẳng định là chính sách hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Một nhà nước kiểu mới được xây dựng trên nền tảng loại bỏ áp bức dân tộc, áp bức giai cấp, không có người bóc lột người đã khẳng định Cách mạng Tháng Mười đánh dấu sự mở đầu một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn với CNXH và một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Noi theo tấm gương của Cách mạng Tháng Mười, phong trào đấu tranh chống đế quốc, giải phóng dân tộc trên thế giới liên tiếp giành được thắng lợi, làm sụp đổ hệ thống thuộc địa - một vết nhơ của văn minh nhân loại, vốn tồn tại gần nửa thiên niên kỷ; đồng thời khai sinh một thực thể quốc tế mới, bao gồm hơn một trăm quốc gia đang phát triển mới giành được độc lập dân tộc.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và CNXH. Thành tựu nổi bật của một thế kỷ xây dựng CNXH là sự lớn mạnh nhanh chóng, sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội và sự xuất hiện nhiều mô hình XHCN trên thế giới.

CNXH đã trở thành một hệ thống thế giới mang tính đối trọng với CNTB đế quốc và là một con đường phát triển, một hình mẫu của tổ chức xã hội mang lại tự do, công bằng và hạnh phúc cho đa số nhân dân. Nhiều thành tựu trong tổ chức quản lý xã hội của CNXH đã khiến cho các nước tư bản chủ nghĩa cũng phải thừa nhận và học tập.

Một trăm năm đã đi qua, Cách mạng Tháng Mười Nga với những giá trị xuyên thời đại vẫn tiếp tục tỏa sáng, soi đường cho giai cấp cần lao đấu tranh hướng tới những giá trị đích thực mà người lao động chân chính phải được thụ hưởng. Đúng như lời của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản Liên bang Nga - lãnh đạo lực lượng nhân dân yêu nước Nga G.A.Ziuganov nhận xét, Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đã mở ra kỷ nguyên mới trên hành tinh, làm thay đổi số phận của đại đa số người dân. Thông qua Cách mạng Tháng Mười Nga, nhân loại nhận thấy rõ trí tuệ thiên tài và vai trò lãnh đạo to lớn của lãnh tụ vô sản Lênin, thể hiện qua các quyết định sáng suốt, kịp thời mà Lênin đưa ra trong thời kỳ đầu của Nhà nước Xô Viết.