Quacontrol: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng
Thứ Hai, ngày 28/08/2017

Chiều 25/8/2017, tại TP Hạ Long, Đảng bộ Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Quacontrol) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự Hội nghị có 159/178 đảng viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Vững - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết.

Với phương pháp so sánh và biện chứng, giảng viên đã đi sâu vào thực tiễn, đưa ra nhiều ví dụ cụ thể về cơ chế thị trường của ngành Than hiện nay để phân tích và đánh giá khá toàn diện, để các cán bộ đảng viên hiểu rõ hơn các Nghị quyết số 10-NQ/TW về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa";  Nghị quyết số 11-NQ/TW về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" và Nghị quyết số 12-NQ/TW về  “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước".  Khẳng định các nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết TW 5 là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đã đề ra về phát triển kinh tế, xã hội.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công ty, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Đảng ủy Quacontrol cảm ơn Phó ban Tuyên giáo Bùi Xuân Vững đã truyền đạt Nghị quyết, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên có nhận thức đầy đủ về những vấn đề trọng tâm mà Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã cụ thể  hóa về phát triển kinh tế, xã hội đất nước trong tình hình mới; thêm nhiều thông tin bổ ích góp phần thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Cụ thể, Công ty phải hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh với Tập đoàn, đảm bảo chất lượng sản phẩm giám định “nhanh chóng - khách quan - chính xác - kịp thời”. Đồng thời hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty để vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia vào các hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, cần tập trung triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của cá nhân người đứng đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng./.