Phấn đấu tiết kiệm chi phí vượt mức Tập đoàn giao
Thứ Ba, ngày 21/02/2017

Công ty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin đã và đang áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ trong quản trị chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí vượt mức Tập đoàn giao trong năm 2017.

Tiêu thụ than tại cảng Làng Khánh, Công ty Kho vận Hòn Gai.

Theo đó, Công ty đặt mục tiêu trong năm 2017, ngoài việc tiết giảm chi phí 10-15% Tập đoàn giao, Công ty phấn đấu tiết kiệm thêm 2-3 tỷ đồng trong các công đoạn sản xuất. Để đạt được mục tiêu đó, Công ty thực hiện nhiều giải pháp cụ thể như: áp dụng cơ chế khoán quản trị chi phí từ Công ty đến cấp công trường, phân xưởng, tổ đội sản xuất và người lao động; tăng cường công tác kiểm soát chi phí đảm bảo tiết kiệm trong từng khâu, từng công đoạn sản xuất; xây dựng hệ thống thống kê từ công trường, phân xưởng đến Công ty đảm bảo vận hành hệ thống này thống nhất phục vụ đắc lực cho việc kiểm soát số liệu, dự báo, đánh giá, giám sát một cách hiệu quả; tăng cường công tác quản lý kho bãi, kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ hao hụt than trong quá trình vận chuyển, lưu kho, tiêu thụ, phấn đấu tỷ lệ hao hụt than và các công đoạn thấp hơn quy định của Tập đoàn giao v.v…

Ngoài ra, Công ty bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức nghiệm thu chi phí hàng tháng, hàng quý để đánh giá điều hành chi phí cho các tháng tiếp theo đảm bảo phục vụ sản xuất kịp thời, tiết kiệm; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động khuyến khích người lao động thực hiện tiết kiệm chi phí để tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập; thường xuyên rà soát, triển khai các biện pháp quản lý kỹ thuật cơ bản nhằm đảm bảo các chỉ tiêu công nghệ và phát huy được tối đa năng suất thiết bị…

Được biết, năm 2017, Công ty Kho vận Hòn Gai dự kiến than mua mỏ 8,6 triệu tấn; than tiêu thụ 8,8 triệu tấn; vận chuyển than 33 triệu tấnkm; doanh thu tổng số 13.374 tỷ đồng; lợi nhuận 800 tỷ đồng; tiền lương bình quân 6,6 triệu đồng/người/tháng…