Nhiệt điện Đông Triều: Phấn đấu sản lượng 6 tháng cuối năm đạt 1.062,5 triệu kWh
Thứ Ba, ngày 07/08/2018

6 tháng cuối năm, Công ty Nhiệt điện Đông Triều phấn đấu sản lượng điện sản xuất đạt 1.062,5 triệu kWh, dự kiến cả năm 2018 phấn đấu đạt 2,784 tỷ kWh, tương ứng 103,11% kế hoạch năm; sản lượng điện bán cho EVN đạt 938,25 triệu kWh, dự kiến cả năm 2018 đạt 2,461 tỷ kWh, tương ứng 103,01% kế hoạch năm; doanh thu bán điện đạt khoảng 1.197 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2018 đạt 3.118 tỷ đồng, tương ứng 104,95% kế hoạch năm; lợi nhuận cả năm 2018 đạt 180,13 tỷ đồng, tương ứng 100,07% kế hoạch năm.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Công ty bám sát các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, các mục tiêu đề ra và phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý kỹ thuật, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, Công ty đặc biệt chú trọng công tác quản trị chi phí, kiểm soát chặt chẽ giá trị các thiết bị vật tư đầu vào, giảm thiểu thất thoát vật tư trong thi công bằng các định mức kỹ thuật và công tác quản lý; đồng thời tăng cường công tác quản lý An toàn - Vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; triển khai tốt công tác phòng chống mưa bão, bảo vệ môi trường...