Một nhiệm kỳ thành công
Thứ Ba, ngày 14/11/2017

Công đoàn Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022). Với tinh thần "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm", Đại hội đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, vì mục tiêu xây dựng Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả phát triển bền vững và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ khóa IX (2012-2017), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ, sắp xếp lại tổ chức sản xuất, thực hiện giảm các đầu mối, giảm lao động quản lý, phục vụ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Chủ tịch Công đoàn Công ty Phạm Văn Nghĩa khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tiêu thụ than giảm và thực hiện tái cơ cấu, tiếp nhận gần 550 lao động từ các đơn vị trong Tập đoàn và thời tiết diễn biến bất thường..., song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, sự chỉ đạo của Công đoàn TKV, Công đoàn Công ty đã phối hợp, đồng hành cùng chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt khó của tập thể người lao động, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012-2017).

Trong 5 năm, Công ty đã thực hiện: Than mua vào 116.867 nghìn tấn; than tiêu thụ 115.422 nghìn tấn than, tăng trưởng bình quân đạt 105,1%; doanh thu trên 174.316 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 105,38%; lợi nhuận đạt trên 8.409 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 103,79%;...

Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn thực hiện hiệu quả công tác tái cơ cấu, ứng dụng KHKT, công nghệ hiện đại vào sản xuất nhằm tăng năng suất, nâng cao hiệu quả SXKD, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đảm bảo việc làm, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, thu nhập bình quân năm 2012 đạt 6,194 triệu đồng/người/tháng thì năm 2016 đạt 8,135 triệu đồng/người/tháng, tăng 31,3%... Cùng với đó, Công đoàn Công ty luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp. Công đoàn Công ty nhiều năm liên tục đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc", được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen...

Đổi mới để phát triển

Nhiệm kỳ Khóa X (2017-2022), với tinh thần "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm", Công đoàn Công ty tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động. Các chỉ tiêu phấn đấu: Năng suất lao động hàng năm tăng từ 5%-8%; thu nhập bình quân tăng từ 3%-5%; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn giao; đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở và người lao động; phấn đấu hàng năm có trên 85% tổ công đoàn, 100% công đoàn bộ phận và Công đoàn Công ty đạt vững mạnh...

Với quan điểm không ngừng đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý điều hành và các hoạt động, xây dựng Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin phát triển bền vững, thực hiện đồng thời nhiệm vụ chiến lược: (1) Phát triển kinh doanh than tăng trưởng bền vững, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao; (2) Chuyển dịch mạnh hệ thống chuỗi cung ứng dịch vụ, hậu cần giao nhận, vận tải, kho cảng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Chủ tịch Công đoàn Công ty Phạm Văn Nghĩa cho biết: "Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tổ chức các phong trào thi đua, phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đảm bảo an toàn trong sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động..., quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022)".