Làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra của Đảng
Thứ Ba, ngày 28/02/2017

Sau năm đầu thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra giám sát của nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch công tác, trong đó, năm 2017, UBKT Đảng ủy Tập đoàn đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra của Đảng.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Ninh, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Tập đoàn cho biết, năm 2016, UBKT Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chấp hành đảm bảo các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của BTV, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ Đảng ủy Tập đoàn giao. UBKT Đảng ủy Tập đoàn cũng đã thực hiện đảm bảo các nội dung theo chương trình công tác đề ra; triển khai nhiệm vụ, hướng dẫn thực hiện kịp thời các nội dung tới các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc; duy trì tốt sinh hoạt, hoạt động của UBKT Đảng ủy Tập đoàn; xử lý có hiệu quả các công việc thường xuyên và đột xuất. Trong triển khai nhiệm vụ, UBKT đã đổi mới về chất lượng, hiệu quả hoạt động về công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp. “Kết quả thực hiện về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết quả công tác xây dựng đảng của các Chi, Đảng bộ cơ sở nói riêng và Đảng bộ Tập đoàn nói chung…” - đồng chí Lê Văn Ninh nhấn mạnh.

Năm 2017, UBKT Đảng uỷ Tập đoàn sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ chính. Thứ nhất là tăng cường hơn nữa tham mưu cho Cấp ủy thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30 - Điều lệ Đảng. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tới các chi bộ các văn bản, quy định, hướng dẫn của TW về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo chỉ đạo của TW, Đảng ủy Khối DNTW. Thứ hai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04- NQ/ĐUK  và Chỉ thị 06 - CT/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Thứ ba là, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát của Cấp ủy, UBKT các cấp đề ra năm 2017. Trong đó, đi vào trọng tâm kiểm tra, giám sát vào việc quán triệt, học tập và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW HNTW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” tại đơn vị. Thứ tư, tham mưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và Bộ Công Thương. Thứ năm, thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, trọng tâm là giám sát về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy cơ sở, tập trung vào nội dung như: thực hiện nhiệm vụ chính trị và chức trách nhiệm vụ được giao của tổ chức đảng và đảng viên; Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Cấp ủy các cấp; Thực hiện các quy chế, quy định của cấp ủy, chuyên môn tại đơn vị; Thực hiện quy trình về công tác cán bộ ở các cấp... Và thứ sáu là nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT theo Điều 32 - Điều lệ Đảng. UBKT phối kết hợp chặt chẽ với các Ban/Phòng của cơ quan Chuyên môn, các ban XD Đảng từ Đảng ủy Tập đoàn đến các Chi, Đảng ủy cơ sở trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy, thường trực giao; với UBKT của các tổ chức đảng cấp trên cơ sở, đoàn thể trong và ngoài TKV trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và nắm bắt thông tin phản ảnh đối với tổ chức đảng và đảng viên...