Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Thứ Ba, ngày 09/05/2017

Ngày 8/5, tại Phân hiệu đào tạo Cẩm Phả - Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 77 học viên đến từ 7 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Tại lớp học, các học viên sẽ được phổ biến và nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam…

Năm nay, các học viên sẽ được phổ biến và nghiên cứu một chuyên đề mới, đó là chuyên đề “Xây dựng Đảng về đạo đức”.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm vững kiến thức cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017 được diễn ra từ ngày 8/5 đến hết ngày 13/5.