Giám sát để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Đảng
Thứ Hai, ngày 03/04/2017

Sau khi triển khai học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh làm theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Trung tâm Cấp cứu mỏ đã và đang triển khai chương trình hành động bằng những việc làm thiết thực.

Theo đó, Đảng uỷ Trung tâm đã tổ chức cho toàn bộ cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch đạt 100% trong đó có cam kết thực hiện nghiêm túc tinh thần của Nghị quyết và Chỉ thị bằng những hành động cụ thể. Riêng đối với các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Tập đoàn và thông qua Đảng ủy Trung tâm, đồng thời niêm yết trên mạng portal để tất cả cán bộ, đảng viên, công nhân viên theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

Ông Phạm Văn Huyên, Bí thư Đảng uỷ Trung tâm cho biết, cách làm này nhằm tạo ra động lực để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung tâm thực hiện nghiêm túc hơn. Ngoài ra, Trung tâm triển khai đồng bộ các hoạt động khác trong quản lý, điều hành như: Thường xuyên cập nhật bổ sung kịp thời dữ liệu đảng viên trên máy tính và hồ sơ đảng viên lưu giữ tại Đảng ủy, nhất là các cán bộ thường xuyên tiếp xúc với khách và người nước ngoài, hay đi công tác nước ngoài; bố trí cán bộ kèm cặp, giám sát cán bộ nguồn kế cận để có phương hướng đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển; Đảng ủy Trung tâm đã chỉ đạo và giám sát các quy chế, điều chỉnh một số nội dung trong quy định thu chi tài chính phục vụ công tác Đảng, các định mức kinh tế kỹ thuật, công tác quản lý nhằm tránh thất thoát lãng phí và tham nhũng; thường xuyên cập nhật các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước để thực hiện theo đúng quy định; đẩy mạnh làm tốt công tác dân chủ ở cơ sở giải quyết kịp thời các kiến nghị của tổ chức và cá nhân; đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động nhằm giữ gìn khối đoàn kết tại Trung tâm v.v...