Hiệu quả tích cực từ mô hình Đoàn thanh niên tham gia quản lý
Thứ Ba, ngày 05/12/2017

Để tăng cường công tác quản lý, cấp phát, sử dụng dầu nhờn và nhiên liệu của các thiết bị cấp lẻ, ĐTN Công ty than Hà Tu đã đăng ký đảm nhận mô hình “Giám sát sử dụng dầu nhờn và nhiên liệu cấp lẻ ”.

Để thực hiện mô hình này, ĐTN Công ty đã thành lập đội Thanh niên xung kích thường trực tại các đơn vị, khai trường giám sát trực tiếp từ khâu cấp phát, đổ dầu vào thiết bị, cuối ca tổng hợp số liệu và gửi về Văn phòng ĐTN để phối hợp với chuyên môn phân tích tình hình sử dụng dầu nhờn. Đối với các đơn vị có phát sinh sự cố xe máy, thiết bị vào ca 2, ca 3 cần cấp bổ sung, ĐTN cử người lên trực tiếp giám sát cùng với cán bộ công trường tại vị trí máy cần cấp bổ sung kịp thời, không ảnh hưởng đến sản xuất của các đơn vị.

Sau một thời gian triển khai, đội Thanh niên xung kích đã thực hiện nghiêm túc, khách quan, đảm bảo đúng quy trình giám sát từ khâu cấp phát đến đổ dầu vào thiết bị. Trong quá trình giám sát, không phát hiện thấy hiện tượng tiêu cực. Một số đơn vị thực hiện dầu nhờn bổ sung đã giảm rõ rệt so với thực hiện bình quân hàng tháng cũng như định mức Công ty giao khoán. Bên cạnh đó, một số đơn vị thực hiện dầu nhờn bổ sung còn chưa giảm so với bình quân hàng tháng do một số thiết bị của các đơn vị bị sự cố bục ống dầu, dẫn tới tăng chí phí dầu nhờn bổ sung. Kết quả sử dụng dầu nhờn qua kỳ giám sát đã giảm được 702 lít so với thực hiện bình quân 9 tháng đầu năm, tương đương với giá trị là 36 triệu đồng.

Qua quá trình tham gia quản lý giám sát, ĐTN Công ty cũng đã có đề xuất với chuyên môn những giải pháp khắc phục sự cố, tăng năng suất chất lượng hoạt động của thiết bị xe máy, đặc biệt là tiết kiệm các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.