ĐHĐCĐ VITE thông qua phương án chia cổ tức năm 2016 tỷ lệ 6%
Thứ Sáu, ngày 21/04/2017

Ngày 12/4/2017, Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Tam Tính, Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. Theo đó, năm 2016 là năm hết sức khó khăn đối với các đơn vị ngành Than, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của VITE, song nhờ các giải pháp điều hành quyết liệt và đồng bộ của ban lãnh đạo cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV Công ty, VITE vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn thông qua với những thành tích đáng ghi nhận: doanh thu đạt 208 tỷ đồng, bằng 186% so với kế hoạch; lợi nhuận đạt 6,8 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch, tăng 22% so với năm 2015. Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản (99%). Thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/người/tháng, bằng 116% kế hoạch.

Tại Đại hội, HĐQT Công ty đã thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2017. Cụ thể, tổng doanh thu dự kiến đạt 120 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6.500 tỷ đồng và thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng. Cổ tức dự kiến chia năm 2017 ở mức 7%/mệnh giá.

Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 của Công ty. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt trên 4,6 tỷ được phân phối thành bốn khoản sau: chia cổ tức năm 2016 (6% theo mệnh giá) 1,1 tỷ đồng; trích quỹ đầu tư phát triển 1,1 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2,3 tỷ đồng; trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp 179 triệu đồng.

Đại hội  đã thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và dự kiến năm 2017. Đồng thời, thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO, 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.