Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Thứ Năm, ngày 16/03/2017

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Công ty Kho vận Đá Bạc đang tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thực hiện chương trình hành động theo tinh thần nghị quyết Đảng ủy Công ty.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 11) và Chỉ thị 05 (khoá 12) tới cán bộ đảng viên tại Đảng bộ Công ty Kho vận Đá Bạc

Sau quán triệt và học tập Nghị quyết, Đảng uỷ Công ty đã từng bước tổ chức triển khai tới toàn bộ cán bộ đảng viên và công nhân viên chức chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) với những nhiệm vụ cụ thể. Quá trình thực hiện nghị quyết Đảng bộ đã bám sát 3 nội dung trọng tâm, đi sâu vào việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chống suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ Đảng viên… qua đó đã nâng cao nhận thức về trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể trong đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái về tư tưởng và phẩm chất đạo đức lối sống.

Đảng ủy Công ty xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, do vậy cần được gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 (khóa 11) và Chỉ thị số 05 (khóa 12) của Bộ Chính trị. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Đảng bộ chỉ đạo các bộ phận, các tập thể và cá nhân nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, góp phần quyết định cho việc thực hiện lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Cũng qua quá trình triển khai quán triệt và học tập, thực hiện Nghị quyết, tất cả cán bộ đảng viên trong Đảng bộ đã nắm vững về tinh thần của Nghị quyết và được đông đảo cán bộ đảng viên, công nhân viên chức thực hiện nghiêm túc. Đến nay, qua các bước triển khai đã đạt được kết quả tích cực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ về công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

 

Bài viết khác