Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
Thứ Sáu, ngày 01/09/2017

Đó là phát biểu của đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn tại Hội nghị quán triệt và triển khai Chương trình hành động Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Đảng ủy Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả vừa tổ chức.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Minh Thiều, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn đã cùng trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

Theo đó, các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã được giới thiệu đầy đủ nội dung các Nghị quyết số 10-NQ/TW về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa";  Nghị quyết số 11-NQ/TW về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" và Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước".  Đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh và khẳng định các nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết TW 5 là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đã đề ra về phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Trong đó, các Nghị quyết của Trung ương lần này có tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Than - Khoáng sản thông qua quá trình tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước. Trên thực tế, trong những năm qua, ngành Than - Khoáng sản cũng đã và đang đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu và sẽ còn tiếp tục được tái cơ cấu mạnh mẽ hơn theo tinh thần Nghị quyết. "Do vậy, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp chính là thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)..." - đồng chí Lê Minh Chuẩn nói.

Phát động chương trình hành động cụ thể thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5, đồng chí Vũ Đức Duy, Bí thư Đảng ủy Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã thay mặt cán bộ đảng viên đề ra các giải pháp đưa Nghị quyết vào cuộc sống thông qua các hoạt động cụ thể tại các chi bộ như: Các đảng viên và chi bộ lãnh đạo đơn vị bám sát nội dung, xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân và đơn vị thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết; đề ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh với Tập đoàn; hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty để vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia vào các hoạt động của Công ty...