Phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong các phong trào thi đua
Thứ Ba, ngày 15/05/2018

Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thi đua trong các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho Thợ mỏ, Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Than Quảng Ninh chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng phát huy hơn nữa vai trò của mỗi tổ chức trong các phong trào thi đua.

Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Than Quảng Ninh chỉ đạo các đoàn thể quần chúng trong toàn Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, trong các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho Thợ mỏ, góp phần đưa sản xuất phát triển và ngày càng cải thiện đời sống cho người lao động. Đặc biệt, trong Tháng Công nhân và Tháng hành động An toàn - VSLĐ năm 2018 cũng như đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 (1948-2018), các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh...) cần bám sát các chỉ tiêu thi đua, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời động viên khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong các phong trào, tạo động lực để mỗi tổ đội, công trường, phân xưởng, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị và Tập đoàn trong năm 2018...