Cần phối hợp tốt hơn nữa để phát huy vai trò lãnh đạo của hai Đảng bộ trên các mặt công tác
Thứ Sáu, ngày 20/07/2018

Sáng 20/7/2018, tại Hà Nội, Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN). Đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy TKV, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn và đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy TQN, Phó TGĐ Tập đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy TQN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, chớp cơ hội, vượt qua thách thức. Vì vậy các chỉ tiêu thực hiện trong 6 tháng đầu năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cao hơn so với cùng kỳ năm 2017; việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững.

Hai Đảng bộ đã phối hợp có hiệu quả trong việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của người lao động, để từ đó tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ; phối hợp chặt chẽ trong việc lãnh đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu theo Quyết định số 2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý và thực hiện các quy trình về công tác cán bộ lãnh đạo Tập đoàn và cán bộ cơ sở diện Đảng ủy quản lý; đồng thời phối hợp trong xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát 2018; phối hợp tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy TQN...

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình SXKD của Tập đoàn, những mặt được và chưa được trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai Đảng ủy, đồng chí Lê Minh Chuẩn chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm phối hợp trong thời gian tới là: (1) Hai Ban thường vụ phải triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, các chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội, đặc biệt trong các vấn đề đầu tư, vấn đề dân chủ, chống bè phái, lợi ích nhóm… (2) Nhanh chóng rà soát, đánh giá lại thực trạng, các ưu/nhược điểm của TKV nói chung cũng như các đơn vị thành viên nói riêng dựa trên các chỉ tiêu như năng lực sản xuất, năng lực quản trị, quản lý… (3) Tập trung phối hợp lãnh chỉ đạo tốt hơn trên mọi mặt công tác giữa hai Đảng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2018, đặc biệt là triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ còn lại theo Nghị quyết của nhiệm kỳ 2 Đại hội Đảng bộ đã đề ra. (4) Tiếp tục phối hợp nắm bắt dư luận để kịp thời định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, CNVC lao động. (5) Phối hợp chặt chẽ giữa hai Ban thường vụ; thường trực cấp ủy tiếp tục chủ động thông tin cho nhau về tình hình của đảng bộ và những nội dung chỉ đạo có liên quan trực tiếp tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.