Đảng bộ Than Hà Lầm: 100% Chi bộ hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020
Thứ Hai, ngày 07/08/2017

Thực hiện Kế hoạch số 309-KH/ĐU ngày 20/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty về tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đến ngày 30/7/2017, 43 trên tổng số 43 chi bộ trong toàn Đảng bộ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội các chi bộ được tổ chức trang nghiêm, đúng quy trình. Báo cáo chính trị các chi bộ tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng; gắn với kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của cấp trên nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân tích nguyên nhân chủ quan khách quan của kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm. Báo cáo kiểm điểm của chi ủy các chi bộ đã đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Tại Đại hội, căn cứ vào đặc điểm, tình hình nhiệm vụ cụ thể các chi bộ, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu.

Công tác bầu cử được thực hiện đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng, ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Các đồng chí Bí thư chi bộ được bầu tại đại hội đều giữ các chức vụ từ quản đốc, trưởng phòng trở lên.

Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 là kỳ sinh hoạt chính trị sâu rộng. Nghị quyết Đại hội các chi bộ đã khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các chi bộ thực sự là những hạt nhân chính trị; giao nhiệm vụ cho ban chi ủy khóa mới lãnh đạo thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của các đơn vị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.