Đảng bộ Công ty CP Công nghiệp Ô tô: Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7
Thứ Hai, ngày 23/07/2018

Vừa qua, Đảng bộ Công ty CP Công nghiệp Ô tô đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy TQN; đồng chí Phạm Xuân Phi, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy TQN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, ĐTN, Hội CCB Công ty, lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng, các đồng chí đảng viên, quần chúng ưu tú.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy TQN đã trực tiếp truyền đạt, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII gồm các nội dung: Đánh giá tình hình công tác cán bộ sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về Chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước... Đồng thời, chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận không nhỏ cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ..., những nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và quan điểm của Đảng trong công tác cán bộ: cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp gồm: 1. Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; 2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; 3. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; 4. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; 5. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; 6. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; 7. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ; 8. Một số nội dung cơ bản về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc...

Căn cứ Nghị quyết Trung ương 7, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy TQN, Đảng bộ Công ty xây dựng chương trình hành động, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với thực tế của Công ty, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.