Đảng ủy Than Mông Dương tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU
Thứ Tư, ngày 20/06/2018

Đảng ủy Công ty Cổ phần than Mông Dương vừa tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 15/7/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên”.

Cùng với đó, Đảng ủy Công ty cũng gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 1 năm thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 7/6/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc “rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, không tự diễn biến, tự chuyển hóa đối với cán bộ, đảng viên.

Trong những năm qua, sau khi có các Nghị quyết, Chỉ thị và Quy định trên, Đảng ủy Công ty đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều nội dung cụ thể. Việc tổ chức quán triệt các nội dung hành động được Đảng ủy Công ty triển khai nghiêm túc, tới toàn thể 100% cán bộ, đảng viên trong Công ty. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, hội viên qua kênh thông tin nội bộ, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, qua đó tiếp tục làm cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của chi bộ, trước hết là người đứng đầu các đơn vị... Từ đó, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác và tu dưỡng, rèn luyện của các cá nhân và tổ chức, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát với thực tiễn...

Có thể thấy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và 1 năm thực hiện Quy định 04-QĐ/TU, cán bộ đảng viên, công nhân viên và người lao động Công ty đã có những chuyển biến rõ nét theo tinh thần các Nghị quyết, Chỉ thị và Quy định trên, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong cán bộ, công nhân viên, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, tham nhũng, lãng phí, tạo động lực mạnh mẽ xây dựng Công ty phát triển. Trong thời gian tới, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị và Quy định, coi đây là việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và người lao động trong tu dưỡng đạo đức, lối sống, học tập theo gương Bác...