Nghị quyết số 22-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn TKV về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trong khai thác than, khoáng sản giai đoạn 2017 - 2020
Thứ Hai, ngày 15/05/2017

LTS: Ngày 10/5/2017, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã ký ban hành Nghị quyết số 22-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trong khai thác than, khoáng sản giai đoạn 2017 - 2020. Trang thông tin điện tử Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xin đăng toàn văn Nghị quyết như sau:

Trong những năm qua, mặc dù Tập đoàn TKV còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ (bao gồm ranh giới quản lý tài nguyên theo Quyết định số 1122/QĐ-HĐQT ngày 16/5/2008 của HĐQT Tập đoàn TKV về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh ranh giới các mỏ than thuộc TKV và ranh giới được Bộ Tài nguyên - Môi trường cấp phép khai thác) và khai thác than, khoáng sản, nhưng với sự cố gắng, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng của các đơn vị sản xuất than, khoáng sản trong TKV nên tình hình an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, ranh giới mỏ nhìn chung ổn định, nằm trong tầm kiểm soát, đã xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm. Việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên, khai thác than, khoáng sản, bảo vệ môi trường, được thực hiện nghiêm túc. Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ dần từng bước đi vào nền nếp. Môi trường hoạt động ở các đơn vị SXKD than, khoáng sản được đảm bảo và có bước cải thiện hơn, góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nơi có hoạt động SXKD của TKV.

Tuy vậy, bên cạnh các kết quả đã đạt được, ở một số đơn vị tình hình an ninh trật tự liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản vẫn còn có những vụ việc vi phạm; hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép ngoài các đơn vị của TKV có diễn biến phức tạp, khó lường và luôn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn nhất là tại các địa bàn giáp ranh với vùng rừng núi hoặc xen kẽ khu vực dân cư, khu vực chồng lấn ranh giới quản lý tài nguyên, khoáng sản của TKV với các đơn vị trên địa bàn và khu vực có dự án phát triển kinh tế - xã hội của các tổ chức, cá nhân được địa phương cấp phép. Việc kiểm soát tình hình khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trong nội bộ có nơi, có lúc còn chưa được coi trọng; công tác quản lý, phòng ngừa và kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao; vẫn còn có cán bộ, đảng viên vi phạm trong báo cáo khối lượng mỏ, gian lận thương mại trong tiêu thụ phải xử lý kỷ luật đảng và pháp luật.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do tác động tiêu cực bên ngoài xã hội thâm nhập vào các đơn vị SXKD, hấp dẫn từ lợi nhuận kinh doanh than, khoáng sản trái pháp luật làm các đối tượng tìm nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt, mua chuộc, đe dọa công nhân, cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có nơi chưa được quan tâm đúng mức; việc xử lý sai phạm có lúc còn chưa nghiêm, nên chưa đủ sức răn đe; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, ranh giới mỏ chưa thực sự sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và người lao động.

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than; trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn xây dựng và ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trong khai thác than - khoáng sản giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý của cơ quan chuyên môn, tham gia của các tổ chức đoàn thể quần chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trong khai thác than, khoáng sản; kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm quản lý, bảo vệ tốt hơn nữa tài nguyên than và khoáng sản trong Tập đoàn TKV, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Chính phủ, Bộ Công thương giao cho Tập đoàn.

- Kiên quyết giữ vững an ninh trật tự, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ để bảo đảm môi trường lành mạnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV.

2. Yêu cầu

- Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và cơ quan chuyên môn ở các đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản thuộc TKV trong việc quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ.

- Phải kiểm soát được tình hình hoạt động SXKD, không để vụ việc vi phạm ranh giới mỏ, thất thoát tài nguyên, khoáng sản, khai thác trái phép xảy ra tại đơn vị. Ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để tình trạng các đối tượng bên ngoài tổ chức khai thác than, khoáng sản trong ranh giới mỏ, gây mất an ninh trật tự và thất thoát tài nguyên, khoáng sản.

- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cả hệ thống chính trị và thực hiện mọi biện pháp cần thiết, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm ranh giới mỏ và thất thoát tài nguyên, khoáng sản. Lấy hiệu quả thực hiện ở đơn vị làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết. Kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm theo “Quy định xử lý trách nhiệm quản lý khi để xảy ra khai thác than trái phép, thất thoát than đầu nguồn và tiêu thụ than” ban hành kèm theo Quyết định số 1940/QĐ-TKV ngày 03/9/2014 của HĐTV Tập đoàn.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trong khai thác than, khoáng sản một cách sâu sắc, thiết thực

Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện nghiêm túc Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, Nghị định số 33/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than (viết tắt là Chỉ thị 21); Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 của tỉnh ủy Quảng Ninh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh” (viết tắt là Nghị quyết 12); Thông báo kết luận số 264-TB/ĐU, ngày 13/7/2016 của Đảng ủy Tập đoàn về kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 230/KH-TKV, ngày 13/11/2015 (viết tắt là Kế hoạch 230) và Chỉ thị số 11/CT-TKV, ngày 20/01/2017 (viết tắt là Chỉ thị 11) của Tổng Giám đốc Tập đoàn về tăng cường quản lý, bảo vệ than năm 2017, và các văn bản chỉ đạo của chính quyền địa phương có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ. Từ đó làm chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động về thực trạng tình hình khai thác, tiêu thụ than trái phép; nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân sâu xa, nguy cơ tái diễn và nghĩa vụ, trách nhiệm của các ngành các cấp, các đơn vị, mỗi cá nhân.

Rà soát, bổ sung nội dung cam kết, trách nhiệm của tập thể, nghĩa vụ của cá nhân trong quản lý khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, khoáng sản. Kiểm điểm việc thực hiện cam kết của các tập thể, cá nhân thực hiện theo Kế hoạch 230 thời gian qua.

Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 230 và Chỉ thị 11 của Tổng Giám đốc Tập đoàn, Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy Quảng Ninh (đối với các đơn vị khu vực Quảng Ninh).

Nâng cao hơn nữa vai trò tiền phong, gương mẫu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong việc công tác quản lý, bảo vệ, sản xuất, chế biến, kinh doanh than; sự tham gia tích cực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh trong đơn vị.

Đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên và người lao động tại các đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản được phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và ranh giới mỏ.

2. Tăng cường thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, ranh giới mỏ

Các đơn vị được Bộ Tài nguyên - Môi trường cấp phép khai thác cho các dự án mỏ, được Tập đoàn giao quản lý tài nguyên, phải thực hiện tốt việc quản lý ranh giới được cấp phép khai thác, ranh giới được giao quản lý tài nguyên và triển khai thực hiện đến các phòng, ban, công trường, phân xưởng; phân công cụ thể đến cán bộ phụ trách trực tiếp quản lý, giám sát liên tục trong ngày. Rà soát, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy trình tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với từng khu vực trong ranh giới được giao; thường xuyên chủ động nắm tình hình, phát hiện các biểu hiện, hành vi vi phạm khi mới manh nha. Quy định rõ chế độ thông tin, phản ảnh, báo cáo về sự việc vi phạm, tình hình vi phạm an ninh trật tự trong ranh giới quản lý tài nguyên, ranh giới được cấp phép khai thác. Quy định rõ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xử lý vi phạm đối với các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nắm bắt diễn biến, tình hình trong ranh giới được giao quản lý. Giám sát, theo dõi chặt chẽ các tổ chức, cá nhân có hoạt động SXKD, thi công các dự án phát triển kinh tế - xã hội giáp ranh giới tài nguyên, ranh giới được cấp phép khai thác, nếu có biểu hiện xâm lấn ranh giới, phải kịp thời báo cáo Tập đoàn và đề nghị cơ quan chức năng địa phương ngăn chặn, xử lý ngay.

Đẩy mạnh áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý tài nguyên ranh giới (như camera, GPS, cân điện tử, quản lý điều hành bằng mạng,...). Củng cố các trạm kiểm soát, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra vào mỏ đảm bảo theo các quy định, hướng dẫn của Tập đoàn.

Siết chặt hơn nữa việc quản lý các phương tiện, thiết bị bên ngoài được đơn vị thuê hoạt động trong mỏ: Phải yêu cầu các đối tác bốc xúc, vận chuyển đất đá thuê cho mỏ thực hiện nghiêm những quy định về gắn logo, tên đơn vị trên thiết bị, phương tiện khai thác và vận chuyển, đăng ký biển số xe, chủng loại thiết bị, phương tiện ra vào mỏ, nơi bố trí tập kết. Nghiêm túc chấp hành theo quy định hiện hành của đơn vị và Tập đoàn về kiểm soát, quản lý. Chịu sự kiểm tra, đảm bảo thực hiện đúng quy định của mỏ về quản lý than, khoáng sản, công tác an toàn và an ninh trật tự. Kiên quyết đình chỉ hợp đồng những đối tác thực hiện không nghiêm quy định hiện hành của đơn vị và TKV.

Tổ chức rà soát, bổ sung đầy đủ tiêu chuẩn các kho than gắn với các điều kiệm đảm bảo cho công tác quản lý bảo vệ than. Đối với kho than không đảm bảo các tiêu chuẩn kho, đặc biệt không đủ điều kiện để quản lý bảo vệ, như: không có cổng, cửa kho, không bố trí người kiểm soát phương tiện ra vào kho, nhất thiết phải dừng hoạt động. Nghiêm cấm việc hình thành các kho tạm tại khai trường. Trong trường hợp cấp bách, để đảm bảo an toàn, tránh ách tắc cho sản xuất, trước khi hình thành kho bãi than tạm phải báo cáo và được Tập đoàn chấp thuận.

Ban hành quy định, quy trình luân chuyển, chuyển đổi vị trí, khu vực đối với lực lượng bảo vệ tại các vị trí, khu vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm và việc tổ chức thực hiện phải được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch. Thường xuyên thực hiện nắm tình hình, luân chuyển bố trí cho phù hợp nhằm sớm ngăn chặn hành vi vi phạm trong quản lý tài nguyên, tài sản của đơn vị.

3. Công tác bảo vệ tài nguyên, khoáng sản gắn chặt, phù hợp với nhiệm vụ SXKD

Đối với các đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh than, trọng tâm công tác bảo vệ là ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để các lò điểm khai thác than trái phép tái diễn, gây hậu quả nghiêm trọng về người và thất thoát tài nguyên, tài sản trong khai trường, kho bãi chế biến, cảng bến, nhà ga và quá trình vận chuyển, tiêu thụ than.

Đối với các đơn vị khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản, công tác bảo vệ cần tập trung vào ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để các lò điểm khai thác khoáng sản trái phép tái diễn.

Bố trí đảm bảo lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trong ranh giới mỏ và kho than, khoáng sản, kho vật liệu nổ công nghiệp; kiểm soát chặt chẽ khu vực có các dự án phát triển kinh tế - xã hội đang thi công xây dựng trong ranh giới mỏ để thông tin, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý.

Thường xuyên kiểm soát phát hiện và xử lý kịp thời không để tồn tại các điểm, lò khai thác than, khoáng sản trái phép trong ranh giới quản lý tài nguyên. Nếu để xảy ra vụ việc khai thác trái phép trong ranh giới cấp phép khai thác thì Giám đốc mỏ phải chịu trách nhiệm chính trước pháp luật và Tập đoàn.

4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ

Làm tốt công tác tuyên truyển, giáo dục về những chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương có liên quan đến hoạt động SXKD và trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, người lao động đơn vị.

Tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng trên địa bàn đơn vị đóng quân và có hoạt động SXKD trong quản lý, ngăn chặn các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than, khoáng sản. Trên cơ sở các Quy chế phối hợp đã ký kết, định kỳ tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện. Thường xuyên trao đổi thông tin, phản ảnh về tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ và kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan chức năng của địa phương trong công tác kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý, khai thác, kinh doanh than, khoáng sản; tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong các đợt cao điểm truy quét, tấn công các loại tội phạm trong ranh giới được giao quản lý và trên địa bàn; hỗ trợ về phương tiện, thiết bị, lực lượng cùng tham gia xử lý các lò, điểm khai thác vận chuyển, tiêu thụ than, khoáng sản trái phép ngoài ranh giới cấp phép khai thác và ngoài ranh giới quản lý tài nguyên khi có yêu cầu của địa phương.

5. Củng cố lực lượng bảo vệ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao

Xây dựng, củng cố mô hình tổ chức lực lượng bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ từng bước chuyên nghiệp để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm ranh giới mỏ và hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

Rà soát, sắp xếp bố trí nhân lực bảo vệ đúng tiêu chuẩn, quân số ở các khu vực, vị trí trọng yếu; tăng cường lực lượng bảo vệ chuyên trách đủ tin cậy, có năng lực trách nhiệm, được trang bị các phương tiện, công cụ hỗ trợ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Chăm lo đến điều kiện, phương tiện làm việc, thu nhập và biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình, người thân đối với  lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ tại các khu vực trọng yếu, phức tạp, để họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ và đồng thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Nếu đơn vị để xảy ra vi phạm tiêu cực trong cán bộ, nhân viên bảo vệ mà không tự chủ động phát hiện xử lý, thì thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới.

Phấn đấu trong đơn vị không có trường hợp cán bộ, nhân viên trong lực lượng bảo vệ vi phạm trong công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trong khai thác than, khoáng sản.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm trong bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ

Cấp ủy, chuyên môn các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Tập đoàn và đơn vị về bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, các hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ, quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ. Ngoài việc kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy, chuyên môn cần phát huy vai trò tham gia quản lý, giám sát của các tổ chức đoàn thể quần chúng (công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh) và người lao động đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất của các Ban chuyên môn Tập đoàn và lực lượng cơ động TKV đặt tại các đơn vị tập trung vào các khu vực nhạy cảm, phức tạp dễ xảy ra tiêu cực, vi phạm trong quản lý tài nguyên, tài sản của đơn vị và Tập đoàn. 

Tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân khi để xảy ra vi phạm khai thác than, khoáng sản trái phép, gian lận thương mại, thông đồng làm thất thoát tài sản của đơn vị trong ranh giới được giao quản lý và xử lý trách nhiệm nghiêm khắc đối với người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn đơn vị theo Quy định 1940/QĐ-TKV, ngày 03/9/2014 của HĐTV Tập đoàn về Quy định xử lý trách nhiệm quản lý khi để xảy ra khai thác than trái phép, thất thoát than đầu nguồn và tiêu thụ than.

Trên cơ sở Quy định 1940/QĐ-TKV, các đơn vị xây dựng và ban hành Quy định xác định trách nhiệm cụ thể của cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cấp ủy, đơn vị nhằm nâng cao trách nhiệm và xử lý nghiêm khi để xảy ra vi phạm ở đơn vị mình và trách nhiệm liên đới với người đứng đầu bộ phận, phòng, ban, phân xưởng khi để cá nhân, bộ phận không hoàn thành nhiệm vụ và khi có vi phạm xảy ra.

7. Định kỳ 06 tháng một lần tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ tại đơn vị. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn phối hợp cùng Đảng ủy Than Quảng Ninh và các tổ chức đảng cấp trên cơ sở có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Tổng giám đốc Tập đoàn căn cứ vào các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết này, định kỳ hằng năm cụ thể hóa bằng các chỉ thị, kế hoạch, quyết định để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Công đoàn TKV, Đoàn TNCS HCM Than Quảng Ninh và Đoàn TNCS HCM Cơ quan TKV theo chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến công nhân, viên chức, người lao động và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết này.

Cấp ủy, tổng giám đốc/giám đốc các công ty con, đơn vị trực thuộc và người đại diện phần vốn của TKV tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, chế biến than, khoáng sản căn cứ Nghị quyết này xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể ở đơn vị mình để lãnh đạo, chỉ đạo cho phù hợp, thiết thực đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

Các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn và các Ban chuyên môn của TKV căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn, kiểm tra đơn vị thực hiện, đồng thời thường xuyên rà soát, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn bổ sung, sửa đổi các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, các quy định trong quản lý khai thác, chế biến, vận chuyển, giao nhận, tiêu thụ than, khoáng sản, các quy định, quy chế trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ cho phù hợp với yêu cầu của từng thời kỳ và các quy định mới của Nhà nước.

Giao cho UBKT Đảng ủy phối hợp với Ban Thanh tra - Bảo vệ Tập đoàn hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Đảng ủy Tập đoàn./.